Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kodeks etyki

KODEKS ETYKI DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH
 w obszarze działań terapeutycznych,  rehabilitacyjnych oraz społecznych
w Środowiskowym Domu Samopomocy “Promyczek”.
  I. Wstęp
 1.      Celem Kodeksu Etyki Środowiskowego Domu Samopomocy jest:
a. uszczegółowienie regulacji zawartych w przepisach
b. ułatwienie realizacji zadań projektowych realizowanych przez Zespół
2.      Kodeks Etyki określa podstawowe wartości, prawa, obowiązki i wolności osób stanowiących Zespół ŚDS “Promyczek”  oraz osób współpracujących z ośrodkiem.
3.      Każdy pracownik ŚDS „Promyczek” powinien służyć podstawowej misji ośrodka, jaką jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu uczestników i ich rodzin poprzez włączanie ich w życie społeczności lokalnej w miejscu przyjaznym, dającym wsparcie i pomoc.
4.      Kodeks jest dostosowany do specyfiki działań terapeutycznych, pedagogicznych, rehabilitacyjnych i administracyjnych prowadzonych w ŚDS „Promyczek”
5.      Kodeks Etyki ma zastosowanie podczas wszystkich działań realizowanych w ośrodku i poza jego siedzibą. Przy realizacji programów i projektów należących do ŚDS “Promyczek”  lub realizowanych w kooperacji z innymi ośrodkami / organizacjami  (w zgodzie z należnymi umowami).
6.      Kodeks Etyki przeciwdziała dyskryminacji i zapewnia równe traktowanie wszystkich członków wspólnoty ŚDS „Promyczek”.
7.      Osoby uczestniczące w działaniach realizowanych przez ŚDS „Promyczek” zapoznają się z Kodeksem Etyki przed rozpoczęciem współpracy, a najpóźniej przed pierwszym pełnym miesiącem współpracy.
8.      Ilekroć w Kodeksie Etyki jest mowa o osobach uczestniczących w działaniach, należy przez to rozumieć: wszystkie osoby, które zostały uprawnione/ zaangażowane w działania realizowane przez ŚDS „Promyczek”.
9.      Ilekroć w Kodeksie Etyki jest mowa o działaniach należy przez to rozumieć: wszystkie działania rehabilitacyjne, pedagogiczne, terapeutyczne, administracyjne podejmowane w procesie wsparcia, rozwoju osoby, jak również prace administracyjne realizowane przez ŚDS „Promyczek”
10.  Jego treść jest opublikowana na stronie internetowej ŚDS „Promyczek”
 
 
II. Podstawowe wartości, prawa, obowiązki i wolności
 1.      Niedopuszczalne są zachowania mające wydźwięk dyskryminujących, a w szczególności ze względu na: płeć, niepełnosprawność, rasę, narodowość, orientację seksualną, tożsamość genderową, stan zdrowia, stopień sprawności, światopogląd, wiek, wyznanie.
2.      Niedopuszczalne są zachowania mające wydźwięk/ znamiona molestowania, molestowania seksualnego, naruszenia granic poprzez mowę nienawiści i wszelkich innych zachowań niepożądanych przez wszystkie osoby zaangażowane w proces rehabilitacji, terapii, lub/i działań uspołeczniających.
3.      Niedopuszczalnym zachowaniem  realizowanym w celu osiągnięcia zamierzonego efektu jest wykorzystanie w komunikacji i współpracy wiedzy i umiejętności manipulacyjnych i technik dominacji.
4.      Osoba prowadząca nowy projekt lub nowe formy działań ujęte w Statucie ŚDS „Promyczek” powinna w szczególności:
●       dokładnie opisać i poddać dyskusji – w oparciu o dobrą wolę obu stron – zasady współpracy;
●       określić szczegółowe zasady pracy w formie pisemnej notatki / protokołu z zebrania lub Umowy/ Kontraktu podpisanego przez wszystkie strony biorące udział w projekcie;
●       respektować prawo osób uczestniczących w działaniach do wyrażenia własnych opinii i oczekiwań w stosunku do powierzonych im zadań i funkcji oraz do odmowy ich wykonania ze względów osobistych, zdrowotnych, światopoglądowych, religijnych lub kompetencyjnych. Motywy odmowy nie powinny być omawiane na forum grupy, chyba że osoby zaangażowane w proces uznają inaczej. Natomiast w ramach współpracy strony powinny wspólnie dążyć do wypracowania alternatywnego sposobu realizacji zadania korzystnego dla obu stron;
●       respektować prawo wszystkich osób uczestniczących w działaniach do przestrzegania czasu pracy określonego w Regulaminie Organizacyjnym ŚDS;
●       określenia czasu pracy wykraczającego poza Regulamin Organizacyjny ŚDS - wyłącznie za zgodą stron;
5.      W sytuacji, gdy realizacja powierzonych zadań, w których osoba bierze udział przekracza poziom emocjonalnej i poznawczej zdolności pozostania odpornym psychicznie, osoba ta powinna mieć zapewniony dostęp do wsparcia psychologicznego, interwencyjnego lub pomocowego;
6.      Osoba uczestnicząca w działaniach ujętych w Statucie ŚDS „Promyczek” powinna:
●       respektować prawo osoby prowadzącej dany projekt / działania do wyboru metody pracy;
●       respektować prawo osoby prowadzącej do podziału zadań powierzonych uczestnikom i uczestniczkom projektu zgodnych z oceną osoby prowadzącej i  indywidualnych predyspozycji, możliwości i ograniczeń uczestników i uczestniczek;
●       w sytuacji konfliktowej komunikować swój sprzeciw w sposób nienaruszający godności i kompetencji osoby prowadzącej;
●       respektować prawo osoby prowadzącej działania do oceny pracy innych;
7.      Osoby uczestniczące w działaniach w Statucie ŚDS „Promyczek” powinny:
●       dbać o dobre relacje i atmosferę pracy (przykładami złych praktyk są: antagonizowanie grupy lub marginalizowanie poszczególnych uczestników i uczestniczek projektu; naśmiewanie się, zawstydzanie i krytykowanie na forum grupy uczestników/ uczestniczek projektu oraz osoby prowadzącej;
●       respektować prawo każdej osoby uczestniczącej w działaniach terapeutycznych i rehabilitacyjnych do swobodnej ekspresji własnej osobowości przejawiającej się m.in. w wyglądzie, ubiorze czy zachowaniu, o ile nie narusza to norm społecznych lub godności osób;
 ●       respektować prawo każdej/ każdego do zaznaczenia swoich granic i ich komunikowania. Tak granic fizycznych, intymności, emocjonalnych, światopoglądowych i tożsamościowych. Granice te nie powinny podlegać krytyce i powinny być omawiane osobiście, nie na forum grupy;
 ●       komunikować się ze sobą w sposób empatyczny, nieposiadający znamion dyskryminacji;
●       we wzajemnych kontaktach kierować się zasadami kultury, szacunku, odpowiedzialności, uczciwości i bezstronności;
●       udzielać wyczerpujących, rzeczowych i konkretnych informacji;
●       w trakcie trwania działań obowiązują zasady konstruktywnego feedbacku, co oznacza, że należy koncentrować się na skuteczności, użyteczności, walorach projektu. Rozmowa o słabych stronach projektu powinna respektować godność wszystkich osób uczestniczących i stymulować do dalszego rozwoju;
●       w wypadku wyraźnej różnicy zdań, punktem wyjścia powinien pozostać dialog;
 5.      Nic nie uzasadnia podejmowania wobec uczestników i uczestniczek oraz osoby prowadzącej działań, które są niezgodne z niniejszym Kodeksem Etyki. Żaden cel nie może stanowić usprawiedliwienia dla działań niezgodnych z niniejszym Kodeksem Etyki.
 III. Reakcja i pomoc
 1. Osoba prowadząca oraz uczestnicy i uczestniczki działań ujętych w Statucie ŚDS mają obowiązek reagować na zachowania niedopuszczalne zgodnie z niniejszym Kodeks Etyki, bez względu na to, czy są osobami pokrzywdzonymi takimi zachowaniami, ich świadkami czy jedynie mają o nich wiedzę.
 2. Osoba prowadząca oraz uczestnicy i uczestniczki działań ujętych w Statucie ŚDS mają prawo i obowiązek komunikować – w dogodnej dla siebie formie (np. w czasie umówionej rozmowy, za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem zaufanej osoby) – zachowania niedopuszczalne zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki, bez względu na to, czy są osobami pokrzywdzonymi takimi zachowaniami, ich świadkami czy jedynie mają o nich wiedzę.
 3. Osoba pokrzywdzona zachowaniami niedopuszczalnymi zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki może zakomunikować – w dogodnej dla siebie formie (np. w czasie umówionej rozmowy, za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem zaufanej osoby) – niekomfortowe dla niej zachowania i ma prawo wytyczyć niekwestionowane, osobiste granice;
 4. Zaleca się rozwiązywanie zaistniałych problemów najbliżej miejsca ich wystąpienia. W sprawach dotyczących bezpieczeństwa osobistego, poczucia bezpieczeństwa, dyskryminacji warto skorzystać w pierwszej kolejności ze wsparcia osoby zaufanej dla niej, psychologa.
 5. Osoba zgłaszająca lub osoba pokrzywdzona zachowaniami niedopuszczalnymi zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki może liczyć na wsparcie przewidziane przepisami prawa oraz procedurami obowiązującymi w  ŚDS „Promyczek” (Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa). Zgłoszenie sprawy następuje w warunkach zapewniających poczucie bezpieczeństwa.
6. Poinformowanie o wystąpieniu niedopuszczalnych zachowań nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby. Nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec niej, a zwłaszcza do zwolnienia. Zasada ta ma zastosowanie do osób pokrzywdzonych, zgłaszających, a także do świadków, którzy udzielili w jakiejkolwiek formie wsparcia osobie pokrzywdzonej.
7. Zespół wspierająco - aktywizujący ma prawo odsunąć czasowo lub całkowicie z danego projektu uczestnika w sytuacji gdy: narusza zasady współpracy w zespole, stanowi zagrożenie dla siebie lub innych, nie respektuje ustaleń projektowych lub wskazań terapety/rehabilitanta/ osoby odpowiedzialnej.
 31 maj 2023 r.
Anna Brągiel
Dyrektor ŚDS „Promyczek”