Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek"
w Kędzierzynie-Koźlu

Zaktualizowany Kodeks Etyki Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” powstał w wyniku współdziałania całego Zespołu Pracowniczego Ośrodka. Jest efektem procesu rozwoju ośrodka i potrzeb osób go stanowiących od strony specjalistycznej i kadrowej.
 I.  Zasady ogólne
 § 1
1.    ŚDS „Promyczek” jest wspólnym dobrem całej społeczności ośrodka.
2.    Zasady etyki zawodowej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych i zobowiązują pracowników służb społecznych, terapeutycznych i specjalistycznych do przestrzegania praw uczestnika ŚDS i dbania o godność zawodu.
3.    Kodeks Etyczny Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek" w Kędzierzynie - Koźlu zwany dalej „Kodeksem Etyki", określa standardy postępowania. Ich przestrzeganie jest gwarancją kompetencji, odpowiedzialności, wysokich walorów moralnych pracowników ŚDS. Związanych z wykonywaniem przez nich swoich codziennych obowiązków służbowych.
4.    Kodeks Etyki określa podstawowe wartości, wolności i prawa, na których opierają się   
     ład społeczny i relacje międzyludzkie w ŚDS.
5.    Kodeks Etyki urzeczywistnia idee ośrodka uczciwego, otwartego i przyjaznego w  stosunku do Społeczności ŚDS „Promyczek”.
§2
1.    Celem Kodeksu Etyki jest zagwarantowanie takich warunków procesu rehabilitacji społecznej i specjalistycznej oraz pracy, w których wszelkie działania statutowe praktykowane są w sposób odpowiedzialny, etyczny oraz zapewniający poszanowanie podstawowych praw (w tym godności) i wolności wszystkich Osób Zatrudnionych, uczestniczących i współpracujących z ŚDS „Promyczek”.
2.    Dodatkowym cele Kodeksu Etyki jest zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej prowadzonej przez Zespół kierowniczy ośrodka.
3.    Celem Kodeksu Etyki nie jest ograniczenie czyjejkolwiek wolności artystycznej ani swobody działań twórczych na rzecz ośrodka i/lub uczestników.
§3
1.  Kodeks Etyki przeciwdziała:
a)    korupcji rozumianej jako nadużycie stanowiska dla uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja obejmuje płatne faworyzowanie, nepotyzm, nadużycie kompetencji wynikających z pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści.
b)    przekupstwo rozumiane jak wręczanie, branie lub żądanie korzyści majątkowej lub osobistej.
c)    kradzież majątku publicznego lub środków publicznych.
d)    przestępstwa księgowe oraz obrót środkami finansowymi pochodzącymi z działań korupcyjnych.
e)    nadużyciom w obszarze współpracy i komunikacji wewnątrz i na zewnątrz ośrodka.
f)    poczuciu wykluczenia lub/i wykorzystania zawodowego / twórczego/ intelektualnego/seksualnego/ emocjonalnego.
 
§4
1.    Przestrzeganie określonych w Kodeksie Etyki podstawowych wartości, wolności i praw jest obowiązkiem wszystkich Osób Zatrudnionych, uczestniczących i współpracujących w ramach ŚDS „Promyczek”.
2.    Ilekroć w Kodeksie Etyki jest mowa o:
3.    Osobach Zatrudnionych w ŚDS „Promyczek” należy przez to rozumieć wszystkie Osoby pracujące w ŚDS: terapeutów, opiekunów, rehabilitantów, pracowników działu porządkowego i administracyjnego, kadrę zarządzającą i specjalistyczną, wszystkie inne Osoby zatrudnione przez ŚDS oraz wszelkie osoby wykonujące jakąkolwiek pracę na rzecz ŚDS na jakiejkolwiek podstawie, choćby miała ona charakter krótkotrwały, incydentalny lub epizodyczny, bez względu na rodzaj umowy na podstawie, której zostały zatrudnione tj. na czas określony i nieokreślony, pełen lub część etatu, na umowę o dzieło.
4.    W celu skutecznego przestrzegania przez Osoby Zatrudnione w ŚDS „Promyczek” treść Kodeksu Etyki będzie udostępniona do zapoznania się w formie papierowej i/lub elektronicznej.
5.    Wykonanie zarządzenia powierza się; dyrektorowi i kierownikom komórek organizacyjnych ŚDS „Promyczek”, wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym.
6.    Wszystkie osoby zatrudnione składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
7.    Osoba Zatrudniona składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki jednocześnie z zawarciem pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.
 II. Podstawowe wartości i prawa
 § 1
Właściwą postawę Osób Zatrudnionych w ŚDS „Promyczek” wyznaczają zasady takie jak:
 
I. Ogólne
1.           Szacunek
2.           Praworządność
3.           Zakaz dyskryminacji
4.           Zakaz nadużywania uprawnień
5.           Bezstronność i niezależność
6.           Obiektywizm
7.           Uczciwość
8.           Uprzejmość
9.           Jawność
10.         Współodpowiedzialność za działania
11.         Ochrona osoby i jej danych osobowych
 
§ 2
Zasada Szacunku
1. SDS „Promyczek” tworzy takie środowisko, w którym Osoby Zatrudnione traktują się z wzajemnym szacunkiem. ŚDS „Promyczek” tworzy środowisko do pracy, w którym wszystkie osoby zatrudnione mogą czuć wsparcie i gotowość do przeciwstawienia się niedopuszczalnym zachowaniom.
2.   Bez względu na szczególny charakter instytucji i stosowane w nim metody pracy, każda osoba zatrudniona w ŚDS „Promyczek” ma bezwzględne prawo do bycia traktowanym z szacunkiem oraz do poszanowania swojej godności, wolności sumienia, nietykalności cielesnej, intymności, prywatności i poczucia bezpieczeństwa.
3. Osoby Zatrudnione w ŚDS we wzajemnych kontaktach powinny kierować się zasadami kultury, szacunku, uprzejmości, odpowiedzialności, uczciwości i bezstronności.
4.    Osoby Zatrudnione w ŚDS „Promyczek” zobowiązane są udzielać wyczerpujących, rzeczowych i konkretnych informacji, lub w sytuacji niewiedzy odesłać do osoby odpowiedniej.
5.    Niedopuszczalne są działania mające znamiona zachowań ośmieszających; umniejszających i poniżających osobę lub to, co proponuje. Przykładowym zachowaniem będą tu: żarty, traktowanie tego, co ktoś mówi jako dowcipne lub skupianie uwagi na nieistotnym dla tematu elemencie zachowania danej osoby.
6.  Zachowania nacechowane wulgarnością lub agresją są niedopuszczalne w relacjach międzyludzkich, choćby dotyczyły procesu twórczego. Dotyczy to w równym stopniu zachowań o charakterze werbalnym, jak i pozawerbalnym.
7.    Należy unikać przenoszenia swoich emocji prywatnych na grunt służbowy, w sytuacji jeżeli  takowe mogą zakłócać lub uniemożliwiać efektywną realizację zadań służbowych. Dbać o to, aby utrzymać odpowiednią równowagę między podstawą formalną i nieformalną w relacjach z innymi Osobami zatrudnionymi.
§ 3
Zasada praworządności
1.    W ŚDS „Promyczek” stosuje się procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych ŚDS.
2.    Osoba zatrudniona powinna zwracać uwagę, na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Informacje uzyskane w   wyniku   prowadzonych   czynności   należy   wykorzystywać    
      wyłącznie do celów służbowych.
3.    Nikt nie może być w porównywalnej sytuacji traktowany mniej korzystnie (w sposób bezpośredni lub pośredni) ze względu na którąkolwiek z cech, o których mowa w Kodeksie Etyki. Takie różnicowanie stanowi przejaw zakazanej dyskryminacji.
4.    Osoby Zatrudnione powinny być profesjonalne, rzetelne i uczciwe we wszelkich kontaktach, jakie podejmują i prowadzą w imieniu ŚDS i na terenie ŚDS.
5.    Zarówno Pracodawca jak i Osoby Zatrudnione powinny ustanawiać profesjonalne granice i być w pełni świadomi, że ich naruszenie lub podejrzenie ich naruszenia będzie mieć negatywny wpływ na inne Osoby zatrudnione i może podważyć zaufanie opinii publicznej do ŚDS „Promyczek”.
6.    Osoby Zatrudnione powinny unikać sytuacji, zarówno w ramach wykonywania obowiązków w ŚDS „Promyczek”, jak i poza nim, które mogłyby skutkować naruszeniem prawa.
 §4
Zasada niedyskryminowania
1.    W ŚDS „Promyczek” nie akceptuje się przypadków nieusprawiedliwionego, nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowych, grup społecznych, posiadaną własność, urodzenie, niepełnosprawność, status ekonomiczny wiek, tożsamość płciową, lub orientację seksualną;
2.    Różniące w traktowaniu mogą być usprawiedliwione jedynie obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.
3.    Każda Osoba zatrudniona w ŚDS „Promyczek” ma prawo do swobodnej ekspresji własnej osobowości przejawiającej się m.in. w wyglądzie, ubiorze czy zachowaniu, o ile nie narusza ona zapisów Kodeksu Etyki i powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
4.    Niedopuszczalne są zachowania mające znamiona niedostrzegania, marginalizowania i wykluczania osoby lub grupy osób poprzez ich ignorowanie, np. odbieranie znaczenia osobie, lub temu, co mówi poprzez przerywanie, niezwracanie uwagi lub rozpraszanie uwagi innych, podczas gdy ta osoba się wypowiada.
 § 5
Zasada nie nadużywania uprawnień
1.    Z posiadanych uprawnień Osoba Zatrudniona może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały jej powierzone.
2.    Osoba zatrudniona nie powinna korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów własnych dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicznym.
3.    Osoba zatrudniona powinna być świadoma, że nie wolno krzywdzić innych Osób zatrudnionych czy uczestniczących w ŚDS ani użyć wobec nich przemocy fizycznej lub psychicznej, w ŚDS i poza nim.
4.    Zakazane są zachowania polegające na nękaniu lub zastraszaniu Osoby zatrudnionej lub będącej Uczestnikiem ŚDS, osoby będącej na stanowisku podległym, które wywołują lub obiektywnie mogą wywołać zaniżoną samoocenę i które powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie osoby, izolowanie lub eliminowanie jej z zespołu.
5.    Osoby odpowiedzialne za rekrutację są zobligowane do kierowania się rozsądkiem i najlepszymi praktykami podczas zatrudniania nowych osób do pracy.
6.    W relacjach pomiędzy osobami zatrudnionymi nie wolno wykorzystywać ani sugerować lub obiecywać wykorzystania swojej uprzywilejowanej pozycji w ŚDS „Promyczek” lub innym w celu uzyskania wpływu na działania lub postawę Osoby zatrudnionej.
 § 6
Zasada bezstronności i niezależności
1.    Osoba Zatrudniona działa bezstronnie i powstrzymuje się, od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację, pojedynczych osób oraz od wszelkich form faworyzowania.
2.    Na postępowanie Osoby Zatrudnionej nie może mieć wpływu, interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna. Osoba Zatrudniona nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy.
3.    Zasady wyłączania się Osoby Zatrudnionej z postepowań w których zachodzi konflikt interesów, określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
4.    Jakiekolwiek osobiste (w tym seksualne) lub rodzinne relacje pomiędzy osobami zatrudnionymi w ŚDS „Promyczek” nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na sytuację takich osób. Wydawane w stosunku do nich decyzje oraz na ocenę ich pracy i postaw.
5.    Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy nierównego traktowania osób zatrudnionych w ŚDS „Promyczek” z powodu pozostawania lub nie w takich relacjach. Jakakolwiek taka osobista relacja pomiędzy osobami zatrudnionymi w ŚDS „Promyczek”, jak również zamiar jej nawiązania lub zakończenia nie mogą w żadnym wypadku prowadzić do niepożądanego naruszania prywatności czy intymności którejkolwiek ze stron.
 § 7
Zasada obiektywizmu
1.    W toku rozpatrywania spraw i podejmowania decyzji Osoba zatrudniona uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie. Nie uwzględnia okoliczności nie związanych z daną sprawą.
2.    Osoba zatrudniona wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie.
3.    W rozpatrywaniu spraw Osoba zatrudniona nie kieruje się emocjami. Jest gotowa do przyjęcia krytyki i uznania swoich błędów.

§ 8
4.    Zasada uczciwości
5.    Osoba zatrudniona podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezstronna, dążąc do osiągniecia najlepszych rezultatów swojej pracy.
6.    Osoba zatrudniona nie przyjmuje ani nie oferuje żadnych korzyści materialnych, ani osobistych od / dla osób zaangażowanych w prowadzenie projektu / działań rehabilitacji społecznej/ specjalistycznej/innej.
§ 9
Zasada uprzejmości
1.   Osoba zatrudniona w kontaktach z uczestnikami, instytucjami oraz współpracownikami zachowuje się właściwie i uprzejmie.
2.   Osoba zatrudniona stara się być możliwie jak najbardziej pomocna i udziela odpowiedzi na skierowane do niej pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
3.  Osoby Zatrudnione powinny przestrzegać w stosunku do innych Osób Zatrudnionych zasad uprzejmości, lojalności i koleżeństwa. We wzajemnych kontaktach powinny okazywać szacunek, służyć radą, udzielać pomocy oraz dzielić się doświadczeniem i wiedzą.
4.  Jeżeli sprawa nie wchodzi w zakres wiedzy i odpowiedzialności / kompetencji danej Osoby zatrudnionej- powinna ona skierować do właściwej osoby.
5.    Osoba zatrudniona powinna godnie zachowywać się w miejscu pracy, a swoją postawą nie powodować obniżenia autorytetu i wiarygodności własnej i wizerunku ŚDS „Promyczek”.
6.   W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby Osoba zatrudniona stara się zminimalizować szkody w jak najwłaściwszy sposób.
 § 10
Zasada jawności
1. Osoba zatrudniona, zwłaszcza gospodarująca środkami publicznymi dokonuje czynności w   sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępnia w pełnym zakresie, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.
 § 11
Zasada odpowiedzialności
 
I.   Odpowiedzialność etyczna osoby zatrudnionej wobec uczestnika ŚDS i jego rodziny
1.    Osoby zatrudnione w ŚDS „Promyczek” powinny nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy polityczne, stan zdrowia czy stan majątkowy, wiek, płeć i inne różnice.
2.    Osoba zatrudniona powinien wykorzystywać w praktyce nowe zdobycze nauk społecznych i humanistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu.
3.    Osoba zatrudniona rzetelnie wypełnia obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie.
4.    Osoba zatrudniona powinien przestrzegać zasady, że podstawowym jego obowiązkiem zawodowym jest pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych klienta i dążenie do jego usamodzielnienia.
5.    Działalność zawodowa osób zatrudnionych w ŚDS „Promyczek” to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz uczestników ośrodka niezależnie od ich sytuacji społecznej.
6.    Osoba zatrudniona zobowiązana jest wykazać zaangażowanie na rzecz wszechstronnej pomocy uczestnikowi w rozwiązywaniu jego trudności życiowych oraz wykorzystać w tym celu swoją wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje.
7.    Osoba zatrudniona działa zawsze w interesie uczestników ŚDS szczególnie tam, gdzie ich życie i zdrowie mogą być zagrożone, a czynności zawodowe nie mogą powodować szkód dla uczestników.
8.    We współpracy z uczestnikiem i/lub jego rodziną osoba zatrudniona powinna okazywać życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia.
9.    Osoba zatrudniona zobowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw uczestnika:
·     respektować prawo klienta do poszanowania jego godności osobistej,
·     realizować udzielanie pomocy za zgodą klienta,
·    udzielać klientowi pełnej informacji na temat dostępnych świadczeń i form wsparcia,
·    wzmacniać wysiłki klienta na rzecz życiowego usamodzielnienia stosownie do jego możliwości.
 
1.       Osoba zatrudniona zobowiązana jest do poszanowania godności klienta i jego prawa do samostanowienia;
2.       Osoba zatrudniona jest zobowiązana do równego traktowania klientów bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, narodowość, wyznanie przekonania polityczne, stan zdrowia, rasę, kolor skóry oraz inne preferencje i cechy osobiste;
3.       Osoba zatrudniona zobowiązana jest wykazać zaangażowanie na rzecz wszechstronnej pomocy klientowi w rozwiązywaniu jego trudności życiowych oraz wykorzystać w tym celu swoją wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje;
4.       Osoba zatrudniona powinna - stosownie do możliwości klienta - wzmacniać jego wysiłki na rzecz życiowego usamodzielnienia;
5.       Osoba zatrudniona zobowiązana jest do udzielenia klientowi pełnej informacji na temat dostępnych świadczeń;
6.       Osoba zatrudniona powinna zasięgnąć konsultacji współpracowników i zwierzchników w przypadku, gdy leży to w żywotnym interesie klienta;
7.       Osoba zatrudniona za zgodą klienta ma prawo zaprzestać świadczenia pomocy, gdy wyczerpane zostały przewidziane prawem świadczenia lub gdy takie świadczenia nie są już potrzebne;
8.       Osoba zatrudniona ma prawo bez zgody klienta przekazywać poufne informacje wyłącznie wówczas, gdy przemawiają za tym ważne względy zawodowe lub tak stanowi prawo.
9.       Osobę zatrudnioną obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości o uczestniku i jego środowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji zawodowej.
10.   Osoba zatrudniona, nie może żądać od uczestników i/lub ich rodzin dodatkowych gratyfikacji, ani też uzależniać swych usług od uzyskania korzyści materialnych.
11.   Osoba zatrudniona nie ma prawa kierować się zasadami ideologii politycznej wydawać ocen moralnych wobec uczestników ich opiekunów.
 
II.      Odpowiedzialność etyczna terapeuty wobec klienta/pacjenta
 
1.       Terapeuta/ Osoba zatrudniona jest zobowiązany traktować każdego uczestnika podmiotowo, odnosić się do niego kulturalnie, z życzliwością, szanować godność osobistą, prawo do intymności i samostanowienia.
2.       Terapeuta/ Osoba zatrudniona ma obowiązek zawsze działać w najlepszym interesie uczestnika.
3.       Terapeuta/ Osoba zatrudniona nie może ujawniać poufnych informacji uzyskanych od lub o konkretnym kliencie/pacjencie (nie dotyczy konsultacji zawodowych ze specjalistami i zespołem odpowiedzialnym za leczenie danej osoby). Informacje poufne mogą zostać ujawnione studentom odbywającym staż w danej placówce, ale tylko za zgodą uczestnika lub jego opiekuna prawnego.
4.       Terapeuta / Osoba zatrudniona powinna respektować prawo do podejmowania decyzji przez uczestników SDS lub ich prawnych opiekunów w zakresie uczestniczenia w przygotowaniu planów terapii, odrzucenia ofert pomocy itp.
5.       Przy wykorzystywaniu doświadczeń terapeutycznych jako materiału dydaktycznego (także w publikacjach typu case study) należy zapewnić pełną anonimowość uczestnikom terapii.
6.       Terapeuta / Osoba zatrudniona ma prawo, nie łamiąc zasad dyskrecji poinformować rodziców lub opiekunów uczestnika SDS o własnych wnioskach i zaleceniach.
7.       Stosowanie w czasie terapii technik bądź procedur, które mają charakter niekonwencjonalny, spektakularny lub mają cechy manipulacji, muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności i dbałości o interes uczestników oraz o poszanowanie godności uczestników.
8.       Terapeuta / Osoba zatrudniona ma prawo i obowiązek omawiać problemy uczestników przełożonymi lub osobami, które współuczestniczą w prowadzeniu terapii.
9.       Terapeuta / Osoba zatrudniona ma obowiązek zbierania informacji niezbędnych do prowadzenia terapii, a nie tych, które wynikają z jego ciekawości.
10.   W przypadku złamania przez uczestnika zasad pobytu, terapeuta / osoba zatrudniona ma obowiązek poinformować o tym rodziców/opiekunów prawnych uczestnika oraz jego samego.
11.   Wymagane jest uzyskanie zgody uczestnika (lub jego prawnego opiekuna) na wykorzystywanie jakichkolwiek nagrań, werbalnej lub pisemnej informacji uzyskanej w czasie relacji terapeutycznej, w celu publikacji czy publicznej prezentacji. Również charakter wykorzystania danego materiału powinien zostać wyjaśniony zainteresowanemu. Klauzula ta dotyczy także wykorzystania tych materiałów do publikacji artykułu w specjalistycznym piśmie. W każdym z zaistniałych przypadków wymagana jest przestrzeganie zasad anonimowości.
Terapeuta / Osoba zatrudniona powinien prowadzić terapię w najlepszy możliwy sposób. W tym celu powinien w szczególności:
a.       Uzyskać świadomą zgodę klienta/pacjenta na uczestniczenie w terapii, zaś przed uzyskaniem zgody poinformować go o rodzaju i celu proponowanej metody postępowania, jej ewentualnych korzyściach i niedogodnościach z nią związanych.
b.       Utrzymywać relację z klientem/pacjentem na ściśle zawodowych zasadach.
c.       Współpracować z lekarzami, specjalistami zaangażowanymi w leczenie i innymi istotnymi osobami uczestniczącymi w leczeniu oraz informować ich i klienta/pacjenta o przebiegu i postępach leczenia, a także gromadzić historię przebiegu terapii.
d.       Zwracać się o poradę do innych specjalistów, wtedy kiedy jest to konieczne.
e.       Ograniczyć praktykę do zakresu własnego treningu i kompetencji zawodowych.
f.        Stale podnosić umiejętności i wiedzę poprzez studiowanie specjalistycznej literatury oraz uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach, kursach realizowanych na odpowiednio wysokim poziomie.
g.       Podnosić własny poziom umiejętności praktycznych na możliwie najwyższy poziom kompetencji zawodowych.
h.       Swoją praktykę kliniczną poddawać superwizji.
i.         Dbać o dobrą współpracę z innymi terapeutami, członkami zespołu terapeutycznego oraz innymi specjalistami.
j.         Powstrzymywać się od prowadzenia terapii z osobą pod działaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, jeśli nie zostały one przepisane przez lekarza.
k.       Podczas wykonywania zawodu dbać o postawę moralną i przestrzegać norm prawnych.
l.         Powstrzymywać się od przekazywania swoich obowiązków osobom bez odpowiedniego przygotowania, z wyjątkiem studentów w czasie szkolenia - jednak wtedy cała odpowiedzialność spoczywa na terapeucie, który oddelegował danego studenta.
m.     Zapewnić odpowiednie miejsce i warunki właściwe do prowadzenia terapii.
n.       Upewnić się, że wyeliminował wszelkie ryzyko związane z prowadzeniem sesji.
o.       Powstrzymać się od przyjmowania lub oferowania symboli wdzięczności, takich jak przysługi, prezenty, spadki itp. Terapeuta nie może wykorzystywać swojej pozycji do innych celów niż te, które wynikają z jego uprawnień zawodowych.
III. Odpowiedzialność etyczna Osoby zatrudnionej wobec współpracowników.
1.  W swych kontaktach ze współpracownikami Osoba zatrudniona powinna: ¬ respektować ich wiedzę i doświadczenie; ¬ w ocenach współpracowników kierować się obiektywizmem; ¬ w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim sposób umożliwiający rozwiązanie zaistniałych problemów;
2.       Osoba zatrudniona powinna współpracować z innymi pracownikami w celu jak najlepszego wykonywania obowiązków zawodowych;
3.       Osoba zatrudniona winna rozstrzygać konflikty ze współpracownikami bez szkody dla klienta.
4.       Obowiązkiem Osoby zatrudnionej jest zapobieganie sytuacjom naruszania praw i godności innych pracowników.
5.       Osoby zatrudnione posiadające pełne uprawnienia zawodowe ponoszą osobistą odpowiedzialność za swoje działania.
6.       Osoba zatrudniona mająca większe doświadczenie zawodowe powinien przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania człowieka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitości i dokładności.
7.       Osoba zatrudniona nie powinna dyskredytować postępowania innych współpracowników, a kierować się obiektywizmem, respektując ich wiedzę i doświadczenie.
8.       W przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu zająć krytyczne stanowisko w odpowiednim sposób, umożliwiający rozwiązanie zaistniałych problemów.
9.       Osoba zatrudniona winna zasięgnąć konsultacji współpracowników i zwierzchników w przypadku, gdy leży to w żywotnym interesie klienta.
IV.  Odpowiedzialność etyczna Osoby zatrudnionej wobec pracodawcy
1.       Osoba zatrudniona powinna przestrzegać zobowiązań podjętych wobec instytucji zatrudniającej.
2.       Osoba zatrudniona powinna dążyć do usprawnienia funkcjonowania instytucji, w ramach której wykonuje pracę oraz poprawy efektywności wykorzystania przyznawanych świadczeń.
3.       Osoba zatrudniona powinna pozostać lojalna wobec społeczeństwa i dobra publicznego, a wszelkie nadużycia instytucji Zatrudniającej, ujawniać w sposób przewidziany prawem.
 V. Odpowiedzialność etyczna Osoby zatrudnionej wobec społeczeństwa
1.       Osoba zatrudniona swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną powinien dbać o prestiż zawodu i podnosić jego znaczenie w społeczeństwie.
2.       Osoba zatrudniona powinna wspierać działania społeczności lokalnych na rzecz samopomocy społecznej oraz zachęcać innych, w tym współpracowników do współudziału w kształtowaniu instytucji społecznych i w tworzeniu polityki społecznej.
3.       Osoba zatrudniona zgodnie ze swą wiedzą i kompetencjami powinien czynnie uczestniczyć w rozwiązywania problemów społecznych i zwalczaniu przejawów patologii społecznej.
4.       Osoba zatrudniona zobowiązana jest działać na rzecz dobra publicznego;
5.       Osoba zatrudniona zobowiązana jest zapewnić osobom uprawnionym dostęp do niezbędnych świadczeń i szans życiowych;
6.       Osoba zatrudniona powinna inspirować i popierać zmiany w ustawodawstwie sprzyjające poprawie warunków życia społeczeństwa oraz propagować idee sprawiedliwości i dobrobytu społecznego;
 
VI.  Odpowiedzialność etyczna osób zatrudnionych wobec własnego zawodu
1.       Osoba zatrudniona ma prawo i obowiązek dbać o swoją kondycję psychiczną.
2.       Osoba zatrudniona powinna cenić i szanować swój zawód, chronić jego godność, a w pracy zawodowej powinien postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie.
3.       Obowiązkiem Osoby zatrudnionej jest rzetelne wykonywanie zawodu oraz dążenie do rozwoju poprzez rozszerzanie wiedzy i zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
4.       Obowiązkiem osoby zatrudnionej jest dbałość o integralność zawodową i właściwą rangę oraz prestiż zawodu;
5.       Obowiązkiem Osoby zatrudnionej jest dążenie do rozwoju zawodu.
6.       Obowiązkiem osoby zatrudnionej jest korzystanie z wszelkich form współpracy, superwizji i szkoleń, by zminimalizować ryzyko błędów wynikających z jego osobistych problemów uwikłań emocjonalnych.
§ 12
Zasada współodpowiedzialności za działania
1.  Osoby Zatrudnione powinny starannie przygotowywać się do powierzonych im zadań w ramach ich obowiązków (opisów stanowisk) określonych Regulaminem Pracy, Regulaminem Organizacyjnym, Statutem ŚDS „Promyczek”
2.  Osoby Zatrudnione są zobowiązane do rzetelnej i sumiennej pracy nad nieustannym podnoszeniem swoich kwalifikacji.
3.  Dyrekcja ŚDS „Promyczek” i/lub osoby dedykowane są zobowiązane dokumentami wewnętrznymi ośrodka do umożliwienia Osobie zatrudnionej podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
4.   Zakazana jest praca pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
III.    Prawa etyczne osoby zatrudnionej
§ 1
1. Osoba zatrudniona ma prawo do szacunku i odpowiedniego prestiżu społecznego z tytułu profesjonalnej pracy i wykonywanego zawodu;
2. Osoba zatrudniona ma prawo do godnych warunków pracy i wynagrodzenia;
3. Osoba zatrudniona ma prawo do asertywnych działań i zrzeszania się w celu obrony własnej godności i praw pracowniczych.
4. W przypadku konfliktu między Osobami zatrudnionymi, dyrektor domu kieruje się najpierw zasadą  bezstronności i dobrem uczestników, dopiero później interesem określonej grupy zawodowej. Przy świadomości iż dobrem uczestnika nie musi być to co on sam podaje jako jego potrzebę czy oczekiwanie. Stąd też ważne jest, aby Dyrektor był w pierwszej kolejności w dialogu z Zespołem aktywizująco – wspierającym a w drugiej z wszystkimi stronami sporu, tak by miał pełen obraz sprawy.  
 § 2
Ochrona osoby i jej danych osobowych
 I. Osoba Zatrudniona jest zobowiązana do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Osoba Zatrudniona nie może przetwarzać danych osobowych do celów bezprawnych oraz przekazywać danych osobom nieuprawnionym.
3. Niedopuszczalne są zachowania mające wydźwięk/ znamiona molestowania, molestowania seksualnego, naruszenia granic poprzez mowę nienawiści i wszelkich innych zachowań niepożądanych przez wszystkie osoby zaangażowane w proces terapeutyczny lub/i nie biorących bezpośredniego udziału w działaniach zawodowych, rehabilitacyjnych i społecznych.
4.  Niedopuszczalnym zachowaniem realizowanym w celu osiągnięcia zamierzonego efektu jest wykorzystanie w komunikacji i współpracy wiedzy i umiejętności manipulacyjnych i technik dominacji.
5. Niedopuszczalne w ŚDS „Promyczek” są zachowania mające znamiona tworzenia atmosfery konfliktu, nieufności, zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej komukolwiek.
  IV.   Inne zachowania niedopuszczalne regulowane przez Kodek Etyki ŚDS „Promyczek”
 § 1
 Niedopuszczalne jest stosowanie pozostałych, nie wymienionych wcześniej w Kodeksie Etyki, technik dominacji wobec jakichkolwiek z Osób Zatrudnionych / Uczestniczących w ŚDS „Promyczek” w celu osiągnięcia zamierzonego przez siebie efektu.
 § 2
 Poprzez Techniki Dominacji rozumie się:
1.    Powstrzymywanie informacji, wykluczanie kogoś, odbieranie mu możliwości wyboru poprzez niedostarczanie lub opóźnione dostarczanie informacji, przez co dana osoba popełnia błędy lub nie może wziąć udziału we wspólnym procesie decyzyjnym.
2.    Podwójne ograniczanie, karanie, krytykowanie lub umniejszanie kogoś, niezależnie od tego, co zrobił/a; np. jeśli ktoś proponuje swoje pomysły, zostaje skrytykowany/a za to, że nie pozwala innym się zastanowić, a jeśli nie proponuje - za to, że jest bierny/a.              
3. Przerzucanie winy i zawstydzanie - twierdzenie lub sugerowanie, że ofiara innych technik      
   dominacji (lub przemocy) jest sama sobie winna; pojawia się często w sytuacji, gdy ofiara  
   próbuje ujawnić przemoc lub manipulację, wtedy może  pojawić się np. grożenie, że „się tego  
   nie zniesie” lub oskarżanie, że ta osoba „psuje atmosferę”.

Zasady postępowania w przypadku zgłoszenia naruszenia
 W trosce o dobro całej Społeczności ŚDS „Promyczek” każda Osoba Zatrudniona w ośrodku, powinna reagować na działania, które są zakazane zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki bez względu na to czy jest ona ofiarą takich działań, świadkiem, czy jedynie ma o nich wiedzę. Taka osoba powinna zgłosić sprawę do:
a.    
Osoby zaufania realizującej swoją funkcję społecznie. Osoba ta jest akceptowana przez każdą ze stron jako bezstronna w procesie mediacji i wypracowywania porozumienia.
b.       lub/i do Dyrekcji ośrodka
1.    Zgłoszenie naruszenia nie może nieść negatywnych konsekwencji wobec osoby dotkniętej naruszeniem oraz zgłaszającej.
2.    Każda Osoba Zatrudniona w ŚDS „Promyczek”, która uważa, że była ofiarą działań zakazanych, zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki może liczyć na pomoc ze strony Społeczności ośrodka, a w szczególności Kadrę Kierowniczą, Dyrektora ośrodka i osobę dedykowaną do rozstrzygania kwestii etycznych w ŚDS „Promyczek”, co najmniej poprzez rzetelne zbadanie i wyjaśnienie okoliczności danej sprawy w zakresie i w sposób odpowiadający tym okolicznościom (ewentualne dalsze kroki zależą od wyników tego badania).
3.    Jeżeli podjęte działania mediacyjne i - naprawcze nie przyniosą efektu Zespół może zwrócić się o wsparcie do Zakładowych Związków Zawodowych
 Przepisy końcowe
 § 1
1.    Osoba zatrudniona zobowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu Etyki i kierować się   jego zasadami.
2.    Osoba zatrudniona ponosi odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie   zasad Kodeksu Etyki.
3.    Osoby zatrudnione, w szczególności zajmujący stanowiska kierownicze, powinni upowszechniać znajomość Kodeksu Etyki wśród innych Osób Zatrudnionych i współpracowników ŚDS.
4.    Osoby Zatrudnione w ŚDS „Promyczek” niezależnie od postanowień niniejszego Kodeksu Etyki zobowiązane są stosować się do obowiązków określonych w pozostałych przepisach obowiązujących w ośrodka w szczególności w statucie, regulaminie pracy oraz procedurach wewnętrznych.
5.    Nic nie uzasadnia podejmowania wobec Osób zatrudnionych w ŚDS „Promyczek”  działań, które są zakazane w niniejszym Kodeksie Etyki.
6.    Niedopuszczalne jest zgłaszanie - świadome i celowe - niewłaściwych zachowań, które nie miały miejsca.

Dokument zaktualizowany dnia 31 maja 2023 r.
Anna Brągiel
Dyrektor ŚDS „Promyczek”