Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na sprzątanie lipiec-grudzień 2023

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”
Kędzierzyn-Koźle, 22.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” (ŚDS „Promyczek”) informuje o wszczęciu postępowania na zamówienie publiczne z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:
Sprzątanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” o powierzchni 1 119,29 m2 (parter 536,59 m2 oraz pierwsze piętro 582,70 m2) z wykorzystaniem własnych środków czystości, papieru ręcznikowego, toaletowego, worków jednorazowego użytku oraz płynów do dezynfekcji w związku obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego. W obiekcie wymagane będzie kilka razy dziennie dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego miękkiego, klamek, poręczy, pomieszczeń i toalet – zgodnie z przepisami wewnętrznymi. W obiekcie znajdują się: pomieszczenie do wypieku ceramiki, sala ceramiki, sala witrażu, pomieszczenie na piec do wypalania szkła, sala techniczna, szatnie damska i męska, sala seniora (artystyczna), pomieszczenie socjalne, kuchnia treningowa, 13 toalet ( w których znajdują się dozowniki do mydła, papieru toaletowego, ręczników i płynu dezynfekcyjnego do rąk), jadalnia, biuro dyrektora, biuro, archiwum, korytarze, przedsionki, magazyn, sala do rehabilitacji indywidualnej, siłownia, sala komputerowa (poligrafia),sala teatralno – plastyczna, sala relaksacyjna, pomieszczenie gospodarcze, garderoba, gabinet logopedy, pokój kierowników, hydroterapia, fizykoterapia, pokój psychologiczno-pedagogiczny, klatka schodowa oraz winda.

2. Warunki wymagane od Wykonawców (jeżeli dotyczą):
Referencje, pracownik/pracownicy - dostępny od godz. 7:00-15:00, w godzinach pracy ŚDS „Promyczek”

3. Termin realizacji zamówienia: lipiec 2023 – grudzień 2023 r.

4. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena: 40%
Jakość wykonywanych usług: 30%
Terminowość wykonywanych usług: 20%
Warunki rękojmi: 10%
 
5. Osoba z ŚDS „Promyczek” uprawniona do kontaktu:
Pani: Anna Brągiel            
Pani: Aurelia Henzel-Binek     
Email: biuro@promyczek-dom.pl
tel: 77 403 38 59(od godz. 7:00 do godz. 15:00)

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 22 czerwca 2023 r. godz: 15:00  

7. Ofertę można*
a. Przesłać pocztą/kurierem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” ul. Piotra Skargi 11,  47-224 Kędzierzyn – Koźle z dopiskiem (wskazać nazwę zamówienia, osobę uprawnioną do kontaktu)
b. Przesłać emailem na adres: biuro@promyczek-dom.pl

8. Załączniki: Wzór oferty Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych netto dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: https://bip.promyczek-dom.pl
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania ŚDS „Promyczek” do zawarcia umowy.  

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”
mgr Anna Brągiel

 

W Z Ó R  O F E R T A

…………………………….
 /Wykonawca/
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Promyczek”
ul. Piotra Skargi 11,
47-224 Kędzierzyn – Koźle


My, niżej podpisani ………………………………………………………….………………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………..……………………………….……………………………………………………………………………………………………...
W odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe dotyczące:
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
Składamy niniejszą ofertę:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę ……………………………………………………………………………………………… zł
(słownie:…………………..……………......……………………………………………… zł)
w tym ………………………………………..zł  –  podatek VAT ………………..%
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: ……………………………...…………………
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres …………………...……………………..dni
Ofertę składamy na ……………….. ponumerowanych stronach.

Załączniki:
1.    ……………………………………………..
2.    ……………………………………………..
3.    ……………………………………………..

………….………………………………..  dn.  ………………………..……

……..………………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

Wybór oferty

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia
którego wartość jest większa od kwoty 50 000,00 zł netto,
ale mniejsza od kwoty 130 000,00 zł netto

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Sprzątanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” o powierzchni 1 119,29 m2 (parter 536,59 m2 oraz pierwsze piętro 582,70 m2) z wykorzystaniem własnych środków czystości, papieru ręcznikowego, toaletowego, worków jednorazowego użytku oraz płynów do dezynfekcji w związku obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego. W obiekcie wymagane będzie kilka razy dziennie dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego miękkiego, klamek, poręczy, pomieszczeń i toalet – zgodnie z przepisami wewnętrznymi. W obiekcie znajdują się: pomieszczenie do wypieku ceramiki, sala ceramiki, sala witrażu, pomieszczenie na piec do wypalania szkła, sala techniczna, szatnie damska i męska, sala seniora (artystyczna), pomieszczenie socjalne, kuchnia treningowa, 13 toalet ( w których znajdują się dozowniki do mydła, papieru toaletowego, ręczników i płynu dezynfekcyjnego do rąk), jadalnia, biuro dyrektora, biuro, archiwum, korytarze, przedsionki, magazyn, sala do rehabilitacji indywidualnej, siłownia, sala komputerowa (poligrafia), sala teatralno – plastyczna, sala relaksacyjna, pomieszczenie gospodarcze, garderoba, gabinet logopedy, pokój kierowników, hydroterapia, fizykoterapia, pokój psychologiczno-pedagogiczny, klatka schodowa oraz winda.


2.    Kryteria wyboru:
- 40 % - najniższa cena / koszt
- 30 % - jakość wykonywanych usług
- 20 % terminowość wykonywanych usług
- 10 % - warunki rękojmi
3.    Termin realizacji / wykonania zamówienia: 01.07.2023r. – 31.12.2023r.
4.    Wartości zamówienia oszacowano w dniu 22.05.2023r. na kwotę netto 33 940,00 zł.
5.    Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Aurelia Henzel-Binek
6.    Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 


Zestawienie ofert:
L.p.    Nazwa i adres wykonawcy    Cena i inne kryteria    Oferowana cena brutto
1.    MICROS SECURITY DAWID CEGLARSKI Ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa    70 %    39.600,00 zł

2.    P.H.U. PROMYCZEK Ul. Ochabska 90 43-430 Skoczów    60 %    50.110,20 zł

3.    F.U. M.A.D. Service Jamielnik Kolonia 11A 21-450 Stoczek Łukowski    70 %    53.652,60 zł

4.     ABC-Service Sp. Z o.o. Ul. Bolesławiecka 15 53-614 Wrocław    80 %    52.228,26 zł

5.     VACO PURE Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław    90 %    47.527,20 zł

7.    Wybór najkorzystniejszej oferty: Spośród nadesłanych ofert wybrano firmę VACO PURE Sp. z o.o.
8.    Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej : Wyboru dokonano na podstawie oceny końcowej wynikającej ze spełnienia przez wykonawcę kryteriów przyjętych w zamówieniu.
9.    Protokół sporządził / a : Aurelia Henzel-Binek
10.    Data sporządzenia protokołu: 26.06.2023r.
  Zatwierdzam do realizacji
Anna Brągiel
Dyrektor ŚDS „Promyczek”

           

JPEG20230626_132733.jpeg (449,37KB)
JPEG20230626_132717.jpeg (379,15KB)