Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na sprzątanie na rok 2023

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”
Kędzierzyn-Koźle, 16.11.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” (ŚDS „Promyczek”) zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia:
Sprzątanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” o powierzchni 1 119,29 m2 (parter 536,59 m2 oraz pierwsze piętro 582,70 m2) z wykorzystaniem własnych środków czystości, papieru ręcznikowego, toaletowego, worków jednorazowego użytku oraz płynów do dezynfekcji w związku z Covid-19. W obiekcie wymagane będzie kilka razy dziennie dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego miękkiego, klamek, poręczy, pomieszczeń i toalet – zgodnie z przepisami wewnętrznymi. W obiekcie znajdują się: pomieszczenie do wypieku ceramiki, sala ceramiki, sala witrażu, pomieszczenie na piec do wypalania szkła, sala techniczna, szatnie damska i męska, sala seniora (artystyczna), pomieszczenie socjalne, kuchnia treningowa, 13 toalet ( w których znajdują się dozowniki do mydła, papieru toaletowego, ręczników i płynu dezynfekcyjnego do rąk), jadalnia, biuro dyrektora, biuro, archiwum, korytarze, przedsionki, magazyn, sala do rehabilitacji indywidualnej, siłownia, sala komputerowa (poligrafia), sala teatralno – plastyczna, sala relaksacyjna, pomieszczenie gospodarcze, garderoba, gabinet logopedy, pokój kierowników, hydroterapia, fizykoterapia, pokój psychologiczno-pedagogiczny, klatka schodowa oraz winda.
2. Warunki wymagane od Wykonawców (jeżeli dotyczą):
Referencje, dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę dostępnych od godz. 7:00-15:00, w godzinach pracy ŚDS „Promyczek”
3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2023 – grudzień 2023 r.
4. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena: 40%
Jakość wykonywanych usług: 30%
Terminowość wykonywanych usług: 20%
Warunki rękojmi: 10%
5. Osoba z ŚDS „Promyczek” uprawniona do kontaktu:
Pan/Pani: Anna Brągiel tel: 793 835 508
Pan/Pani: Aurelia Henzel-Binek
Email: biuro@promyczek-dom.pl
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17 grudnia 2022 r. godz: 15:00
7. Ofertę można*
a. Przesłać pocztą/kurierem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” ul. Piotra Skargi 11, 47-224 Kędzierzyn – Koźle z dopiskiem (wskazać nazwę zamówienia, osobę uprawnioną do kontaktu)
b. Przesłać emailem na adres: biuro@promyczek-dom.pl
8. Załączniki: Wzór oferty Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych netto dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: https://bip.promyczek-dom.pl
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania ŚDS „Promyczek” do zawarcia umowy.
Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”
mgr Anna Brągiel

 

WZÓR UMOWY

O F E R T A
…………………………….
/Wykonawca/
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Promyczek”
ul. Piotra Skargi 11,
47-224 Kędzierzyn – Koźle
My, niżej podpisani ………………………………………………………….………………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………..……………………………….……………………………………………………………………………………………………...
W odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe dotyczące:
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
Składamy niniejszą ofertę:
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę ……………………………………………………………………………………………… zł
(słownie:…………………..……………......……………………………………………… zł)
w tym ………………………………………..zł – podatek VAT ………………..%
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: ……………………………...…………………
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres …………………...……………………..dni
Ofertę składamy na ……………….. ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
………….……………………………….. dn. ………………………..……
……..………………………………………………………..
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

 

ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Szanowni Wykonawcy (oferenci)
W związku z planowaną zmianą warunków zamówienia na:
„Sprzątanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” o powierzchni 1 119,29 m2 (parter 536,59 m2 oraz pierwsze piętro 582,70 m2) z wykorzystaniem własnych środków czystości, papieru ręcznikowego, toaletowego, worków jednorazowego użytku oraz płynów do dezynfekcji w związku z Covid-19.  W obiekcie wymagane będzie kilka razy dziennie dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego miękkiego, klamek, poręczy, pomieszczeń i toalet – zgodnie z przepisami wewnętrznymi. W obiekcie znajdują się: pomieszczenie do wypieku ceramiki, sala ceramiki, sala witrażu, pomieszczenie na piec do wypalania szkła, sala techniczna, szatnie damska i męska, sala seniora (artystyczna), pomieszczenie socjalne, kuchnia treningowa, 13 toalet ( w których znajdują się dozowniki do mydła, papieru toaletowego, ręczników i płynu dezynfekcyjnego do rąk), jadalnia, biuro dyrektora, biuro, archiwum, korytarze, przedsionki, magazyn, sala do rehabilitacji indywidualnej, siłownia, sala komputerowa (poligrafia), sala teatralno – plastyczna, sala relaksacyjna, pomieszczenie gospodarcze, garderoba, gabinet logopedy, pokój kierowników, hydroterapia, fizykoterapia, pokój psychologiczno-pedagogiczny, klatka schodowa oraz winda”.
wzywam Państwa do złożenia oferty dodatkowej na przedmiotowe zamówienie z okresem jego wykonania od 01 stycznia do 31 marca 2023 r. w terminie do 29 grudnia 2022 r. do godz. 13:00 w formie elektronicznej na adres email: biuro@promyczek-dom.pl  lub tradycyjnej papierowej w siedzibie ośrodka pod adresem ul. Piotra Skargi 11, 47-224 Kędzierzyn – Koźle. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
Anna Brągiel
Dyrektor ŚDS „Promyczek”

 

DOCX2.1 Wzór oferta.docx (14,15KB)
PDFZapytanie ofertowe na sprzątanie ośrodka w roku 2023.pdf (344,15KB)