Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenie majątkowe 2021

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1
Kędzierzyn-Koźle, dnia 08.04.2022 r.
                               (miejscowość)
Uwaga:
1.    Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2.    Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3.    Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4.    Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.    Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.    W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisana, Anna Brągiel  rod. Sokołowska,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzona  19 czerwca 1967 r.  w Kietrzu.
Zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Piotra Skargi 11 na stanowisku Dyrektor,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy.
– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.
– papiery wartościowe:  nie dotyczy. na kwotę: nie dotyczy.


I.
1. Dom o powierzchni: 104 m2, o wartości: 220 000,-zł tytuł prawny: notarialny akt własności- majątek odrębny.
2. Mieszkanie o powierzchni: 55,92 m2, o wartości: 153 000,-zł  tytuł prawny: notarialny akt własności – małżeńska wspólność majątkowa.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy.
o wartości: nie dotyczy.
rodzaj zabudowy: nie dotyczy.
tytuł prawny: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: grunty orne o powierzchni 0,1076 ha, budynek gospodarczy o powierzchni 30,6 m 2 o wartości 20.000,-zł.
tytuł prawny: notarialny akt własności – majątek odrębny.
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy.
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy.  Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.
– osobiście: nie dotyczy.
– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.
– osobiście: nie dotyczy.
– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.
 tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:  nie dotyczy.
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.
– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.
– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.
– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
2. W spółdzielniach: nie dotyczy.
– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.
– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy.
– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy.
– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.
– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.
– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: umowa o pracę – majątek odrębny  121. 799,78zł.
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Peugeot 308 kombi 2008 r. – majątek odrębny.
X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
153 000 zł kredyt hipoteczny zaciągnięty wobec Anny Brągiel na zakup domu pozostało do spłaty: 83.525,- zł. Majątek odrębny.

CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ul. Sienkiewicza 27, 47-280 Ostrożnica.
Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):
1 Ul. Sienkiewicza 27, 47-280 Ostrożnica.
2. Ul. Kościuszki 10a/3, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.
3. Nie dotyczy.
4. Ul. Sienkiewicza 27, 47-280 Ostrożnica.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Kędzierzyn – Koźle, 8 kwietnia 2022 r.             Anna Brągiel
(miejscowość, data)    (podpis)
_______________
1    Niewłaściwe skreślić.
2    Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3    Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.