Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

F/PK/BŻ/01/03

 

PROTOKÓŁ  KONTROLI  SANITARNEJ

(tematycznej, interwencyjnej)*)

 

Nr HŻ.9020.3.6.1.2021.AD                                                                  Kędzierzyn - Koźle, dnia 19.05.2021 r.

   (miejscowość i data)

 Kontrola sanitarna w związku z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów.

                                                                             (rodzaj kontroli, zakres itp.)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/ Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu

Anna Dudziak - starszy asystent oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
nr  14/21, które okazano

 ( imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 poz. 195)1), w związku z art. 67§1, art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256 z późn. zm.)1).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr2) nr 291/19 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)1)**) oraz na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego
i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE
i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

 

 

  • Zakład

Kuchnia terapeutyczna w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”, ul. Piotra Skargi 11, 47-224 Kędzierzyn - Koźle.

(pełna nazwa, adres)

     Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - Koźle

 (kierujący zakładem – imię i nazwisko, stanowisko)

NIP  7491768428

(informacje dodatkowe o zakładzie)

     Anna Brągiel - dyrektorka

 (przedstawiciel zakładu uczestniczący podczas kontroli – imię i nazwisko, stanowisko)

 

nie przywołano

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

 

II. Przeprowadzenie kontroli

  1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień/nieprawidłowości*).

Przeprowadzono kontrolę sanitarną na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów.

W obiekcie prowadzona będzie działalność   w zakresie produkcji( od surowca do gotowej potrawy)
i dystrybucji 1 posiłku ciepłego dla  podopiecznym w formie dożywiania (ok. 20 podopiecznych). Posiłki podawane będą na naczyniach jednorazowego użytku.

Pomieszczenia zakładu: pomieszczenie kuchenne (szafki kuchenne, urządzenia chłodnicze, urządzenia grzewcze nad którym zamontowany jest wyciąg, zlew dwukomorowy do mycia naczyń i sprzętu kuchennego, zlew do mycia rąk;  pomieszczenie obróbki wstępnej wyposażone w  zlew dwukomorowy, umywalka do mycia rąk; pomieszczenie magazynowe wyposażone w regały; pomieszczenie jadalni wyposażone w stoły i krzesła;  szatnia dla pracowników, wc dla pracowników
z umywalką do myci rąk, wc dla podopiecznych(osobno dla kobiet i mężczyzn). Posiłki będą przygotowywane i wydawane przez terapeutów. Przedstawiono do wglądu książeczki zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych aktualne. Środki dezynfekcyjne i czystościowe w dostatecznej ilości.

Przedstawiono do wglądu instrukcje dobrej praktyki higienicznej: higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w produkcji żywności, procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, usuwania odpadów i ścieków, kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami oraz odbiór odpadów kat. III przez Firmę Eko - Tox S.C Babice, ul. Rudzka 46 A, kwalifikacji i szkoleń pracowników, konserwacji maszyn i urządzeń, procedurę dotyczącą postępowania z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej, system HACCP - schemat technologiczny, analizę zagrożeń, nie stwierdzono punktów krytycznych.  W zakładzie obowiązuje zakaz palenia papierosów.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów prawa:

nie stwierdzono

 

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli: -

III. Informacje dodatkowe

 

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano: -

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego  -  w wysokości - zł

(nr mandatu karnego)

w oparciu o -

( podstawa prawna)

 

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

z dnia-  nr -

(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej, pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2. Załączone dokumenty: wniosek

3. Inne informacje dotyczące ustaleń/uzgodnień*)    nie dotyczy

4. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień, określonych w pkt: wpisu dokonano, zaleceń doraźnych nie wydano

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

 

 

 

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu *).

Pan (i) wnosi/nie wnosi*)   uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:  nie wydano

6. Uwagi osoby kontrolującej  nie wnosi

7. Czas trwania kontroli: od   08.00 do 09.00

 

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie, po odczytaniu i omówieniu, został podpisany.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.-

8. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: nie dotyczy

 ( podać nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

 

 

............................................................                                                                             .............................................................

(imię i nazwisko oraz  podpis kontrolowanego)

 

............................................................                                                                             .............................................................

( podpisy osób kontrolujących)

............................................................

( podpisy świadków)

 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 19.05.2021 r.

otrzymałem (-am) w dniu 19.05.2021 r.              

......................................................................................

                                                                                                 (imię i nazwisko oraz  podpis odbierającego protokół)

 

 

Właściciel/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

 

 

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kędzierzynie-Koźlu  powielany inaczej jak tylko w całości.

 

 

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych
i zatwierdzono/nie zatwierdzono*) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

 

 

…................................................................................

      (data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /

                kierownika technicznego/ zastępcy)

 

*)  zaznaczyć właściwe

**) skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy Prawa przedsiębiorców

1) Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.

 

2) Każdorazowo należy wskazać obowiązujące zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego określające tę procedurę wraz z jego zmianami.