Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenie majątkowe 2020

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1

Kędzierzyn-Koźle, dnia 14.04.2021 r.

 

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisana, Anna Brągiel rod. Sokołowska,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzona 19 czerwca 1967 r. w Kietrzu.

Zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Piotra Skargi 11 na stanowisku Dyrektor,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:

– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy.

– środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy.

– papiery wartościowe: nie dotyczy. na kwotę: nie dotyczy.

 

 

I.

1. Dom o powierzchni: 104 m2, o wartości: 220 000,-zł tytuł prawny: notarialny akt własności- majątek odrębny.

2. Mieszkanie o powierzchni: 55,92 m2, o wartości: 153 000,-zł. tytuł prawny: notarialny akt własności – małżeńska wspólność majątkowa.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy.

o wartości: nie dotyczy.

rodzaj zabudowy: nie dotyczy.

tytuł prawny: nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: grunty orne o powierzchni 0,1076 ha, budynek gospodarczy o powierzchni 30,6 m 2 o wartości 20.000,-zł.

tytuł prawny: notarialny akt własności – majątek odrębny.

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy. Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy.

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.

– osobiście: nie dotyczy.

– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.

– osobiście: nie dotyczy.

– wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy.

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy.

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

2. W spółdzielniach: nie dotyczy.

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.

– jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy.

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nie dotyczy.

– jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy.

– jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy.

– jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: umowa o pracę – majątek odrębny 121. 599,97zł.

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy Peugeot 308 kombi 2008 r. – majątek odrębny.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

153 000 zł kredyt hipoteczny zaciągnięty wobec Anny Brągiel na zakup domu pozostało do spłaty: 91.638,79 zł. Majątek odrębny.

 

CZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: ul. Sienkiewicza 27, 47-280 Ostrożnica.

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres):

1 Ul. Sienkiewicza 27, 47-280 Ostrożnica.

2. Ul. Kościuszki 10a/3, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.

3. Nie dotyczy.

4. Ul. Sienkiewicza 27, 47-280 Ostrożnica.

 

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

_______________

1 Niewłaściwe skreślić.

2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.