Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z wyboru cateringu

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Promyczek”
z dnia 1 lipca 2014 r.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” mieszczącego się w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 11, tj:

 

  • produkcja, porcjowanie oraz dostawa posiłków do siedziby Zamawiającego z zapewnieniem właściwej jakości zdrowotnej dostarczanych posiłków, w tym przestrzegania:

 

 - przepisów o stanie zdrowia osób biorących udział w ich przygotowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o warunkach zdrowotnych, żywności i żywienia, w tym z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 136 poz. 914, ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych do niej zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej dostarczanych posiłków,

 

b) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez: przygotowywanie, porcjowanie, transport obiadu (zupa lub drugie danie naprzemiennie) dla 40 – 45 osób dziennie. Dostarczanie posiłków poporcjowanych w naczyniach jednorazowego użytku (pojemniki obiadowe termoizolacyjne, pojemniki na zupę termoizolacyjne, sztućce) i odbieranie odpadów.

 

c) Dodatkowe warunki:

- Liczba zamawianych posiłków będzie składana przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, liczba zamawianych posiłków będzie wynikać z liczby obecnych uczestników ośrodka w danym dniu

- Wykonawca dostarcza posiłki do Zamawiającego raz dziennie, przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku): obiad – godz. 13.00.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu na okres 5 dni i przekazania go Zamawiającemu pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczania posiłków na własny koszt oraz własnym transportem dopuszczonym do użytku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach termoizolacyjnych (termobox) gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury posiłków (zupy 75°C, II danie 63°C, napoje gorące 80°C; sałatki i surówki 4°C) W przypadku zaistniałych nieprawidłowości Zamawiający bezzwłocznie informuje o tym fakcie Wykonawcę

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, iż koszt przygotowania, porcjowania i transportu posiłków dla uczestników wkalkulowany będzie w cenę dziennej stawki żywieniowej

- Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zatrucia pokarmowego powstałego w wyniku świadczonej przez Wykonawcę usługi.

-Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przed rozpoczęciem usługi następujących dokumentów: • decyzji o zatwierdzeniu zakładu w zakresie produkcji i sprzedaży do konsumpcji posiłków w ramach cateringu do innych zakładów wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego • decyzji o zatwierdzeniu środka transportu służącego do przewozu posiłków wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie przedmiotu umowy powierza jak i za własne działanie lub zaniechanie

-Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu umowy w całości lub części osobom trzecim.

 

 

2. Kryteria wyboru:

- 50 % - najniższa cena/koszt

- 20% - jakość wykonywanych usług

- 20 % - terminowość wykonywanych usług

- 10 % - warunki rękojmi

 

3. Podstawa ustalenia szacunkowej wartości:

Wysokość wydatków  poniesionych na catering dla uczestników w ŚDS „Promyczek” w roku 2020.

4. Szacunkowa wartość zamówienia (PLN) [za okres 12 miesięcy]:

Netto:  146 059,20 zł

Brutto: 158 760,00 zł

5. Zestawienie ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zamówienia w PLN

Netto

Brutto

Cena zamówienia w EURO

Netto

Brutto

VAT w PLN

Kryterium - cena

Kryterium – inne

Ocena końcowa w oparciu o wszystkie kryteria

1

Restauracja pod Słońcem,

ul. Pamięci  Sybiraków 2,

 47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

 135 626,40

 147 420,00

31 767,83

34 530,25

11 793,60

30%

50%

80%

2

Restauracja Solidaris,

ul. Waryńskiego 5, 47-223

Kędzierzyn-Koźle

 

93 895,20

102 060,00

21 993,11

23 905,56

8 164,80

50%

50%

100%

3

Restauracja Ogrodowa,

ul. Gliwicka 1,

47-224

Kędzierzyn-Koźle

 

146 059,20

158 760,00

34 211,51

37 186,42

12 700,80

30%

50%

80%

 

6. Osoba ustalająca szacunkową wartość zamówienia:

Paulina Bąk – Główny księgowy ŚDS „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu

7. Data ustalenia szacunkowej wartości listopad 2020 r.

8. Wybór najkorzystniejszej oferty – z pośród dostarczonych ofert wybrano restaurację:

Restauracja Solidaris, ul. Waryńskiego 5, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

Wyboru dokonano na podstawie oceny końcowej wynikającej ze spełnienia przez wykonawców kryteriów przyjętych w zamówieniu.

 

 

 

 

………………………………………………...…….…                                     ………………………………………………...…….…

          (data i podpis osoby sporządzającej formularz)                                                                                  (data i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

Załącznik do protokołu z wyboru wykonawcy do zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” mieszczącego się w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 11, tj:

 

  • produkcja, porcjowanie oraz dostawa posiłków do siedziby Zamawiającego z zapewnieniem właściwej jakości zdrowotnej dostarczanych posiłków, w tym przestrzegania:

 

 - przepisów o stanie zdrowia osób biorących udział w ich przygotowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o warunkach zdrowotnych, żywności i żywienia, w tym z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 136 poz. 914, ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych do niej zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej dostarczanych posiłków,

 

b) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez: przygotowywanie, porcjowanie, transport obiadu (zupa lub drugie danie naprzemiennie) dla 40 – 45 osób dziennie. Dostarczanie posiłków poporcjowanych w naczyniach jednorazowego użytku (pojemniki obiadowe termoizolacyjne, pojemniki na zupę termoizolacyjne, sztućce) i odbieranie odpadów.

 

c) Dodatkowe warunki:

- Liczba zamawianych posiłków będzie składana przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, liczba zamawianych posiłków będzie wynikać z liczby obecnych uczestników ośrodka w danym dniu

- Wykonawca dostarcza posiłki do Zamawiającego raz dziennie, przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku): obiad – godz. 13.00.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu na okres 5 dni i przekazania go Zamawiającemu pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczania posiłków na własny koszt oraz własnym transportem dopuszczonym do użytku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach termoizolacyjnych (termobox) gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury posiłków (zupy 75°C, II danie 63°C, napoje gorące 80°C; sałatki i surówki 4°C) W przypadku zaistniałych nieprawidłowości Zamawiający bezzwłocznie informuje o tym fakcie Wykonawcę

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, iż koszt przygotowania, porcjowania i transportu posiłków dla uczestników wkalkulowany będzie w cenę dziennej stawki żywieniowej

- Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zatrucia pokarmowego powstałego w wyniku świadczonej przez Wykonawcę usługi.

-Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przed rozpoczęciem usługi następujących dokumentów: • decyzji o zatwierdzeniu zakładu w zakresie produkcji i sprzedaży do konsumpcji posiłków w ramach cateringu do innych zakładów wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego • decyzji o zatwierdzeniu środka transportu służącego do przewozu posiłków wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie przedmiotu umowy powierza jak i za własne działanie lub zaniechanie

-Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu umowy w całości lub części osobom trzecim.

 

 

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO w ŚDS „Promyczek” wystosowano zapytania ofertowe do sześciu firm. W dniu 02 listopada 2020 r. zamieszczono ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w ŚDS „Promyczek” oraz na stronie podmiotowej www:promyczek-dom.pl Ofertę terminowo do 02 grudnia  2020 r. godz. 15:00 złożyły trzy firmy:

 

  •  Restauracja pod Słońcem, ul. PamięciSybiraków 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
  • Restauracja Solidaris, ul. Waryńskiego 5, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
  • Restauracja Ogrodowa, ul. Gliwicka 1, 47-224 Kędzierzyn-Koźle

 

 

Dokonano zestawienia i oceny kryteriów oferty, zgodnie z § 3 ust. 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO w ŚDS „Promyczek”, co prezentuje poniższa tabela:

 

Kryterium

Nazwa firmy

Pod Słońcem

Solidaris

Ogrodowa

 

Najniższa cena – 50 %

30 %

50%

30%

 

Jakość wykonywanych usług – 20 %

20 %

20 %

20 %

 

Terminowość wykonywanych usług – 20 %

20 %

20 %

20 %

 

Warunki rękojmi – 10 %

10 %

10 %

10 %

 

OCENA KOŃCOWA

80 %

100%

80%

 

 

  • Na podstawie dokonanej oceny wnioskuję o udzielenie zamówienia firmie:

              Restauracja Solidaris, ul. Waryńskiego 5, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

 

 

Kędzierzyn – Koźle, dnia 03 grudnia 2020 r.