Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na catering 2021

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro w Środowiskowym
Domu Samopomocy „Promyczek”
z dnia 1 lipca 2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” (ŚDS „Promyczek”) zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” mieszczącego się w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 11, tj:

 

  • produkcja, porcjowanie oraz dostawa posiłków do siedziby Zamawiającego z zapewnieniem właściwej jakości zdrowotnej dostarczanych posiłków, w tym przestrzegania:

 

 - przepisów o stanie zdrowia osób biorących udział w ich przygotowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o warunkach zdrowotnych, żywności i żywienia, w tym z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. tj. z 2010 r. Nr 136 poz. 914, ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych do niej zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej dostarczanych posiłków,

 

b) Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez: przygotowywanie, porcjowanie, transport obiadu (zupa lub drugie danie naprzemiennie) dla 40 – 45 osób dziennie. Dostarczanie posiłków poporcjowanych w naczyniach jednorazowego użytku (pojemniki obiadowe termoizolacyjne, pojemniki na zupę termoizolacyjne, sztućce) i odbieranie odpadów.

 

c) Dodatkowe warunki:

- Liczba zamawianych posiłków będzie składana przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, liczba zamawianych posiłków będzie wynikać z liczby obecnych uczestników ośrodka w danym dniu

- Wykonawca dostarcza posiłki do Zamawiającego raz dziennie, przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku): obiad – godz. 13.00.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jadłospisu na okres 5 dni i przekazania go Zamawiającemu pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczania posiłków na własny koszt oraz własnym transportem dopuszczonym do użytku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach termoizolacyjnych (termobox) gwarantujących utrzymanie właściwej temperatury posiłków (zupy 75°C, II danie 63°C, napoje gorące 80°C; sałatki i surówki 4°C) W przypadku zaistniałych nieprawidłowości Zamawiający bezzwłocznie informuje o tym fakcie Wykonawcę

- Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, iż koszt przygotowania, porcjowania i transportu posiłków dla uczestników wkalkulowany będzie w cenę dziennej stawki żywieniowej

- Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zatrucia pokarmowego powstałego w wyniku świadczonej przez Wykonawcę usługi.

-Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przed rozpoczęciem usługi następujących dokumentów: • decyzji o zatwierdzeniu zakładu w zakresie produkcji i sprzedaży do konsumpcji posiłków w ramach cateringu do innych zakładów wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego • decyzji o zatwierdzeniu środka transportu służącego do przewozu posiłków wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

- Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie przedmiotu umowy powierza jak i za własne działanie lub zaniechanie

-Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu umowy w całości lub części osobom trzecim.

 

 

2. Warunki wymagane od Wykonawców (jeżeli dotyczą):

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, mają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym, a także znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej jego realizację.

 

 

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z treścią do niniejszego zapytania (wraz z przykładowym, dwutygodniowym jadłospisem).

b) Cenę oferty należy wyrazić w PLN – w kwocie brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

c) Koszt przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

d) Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej.

e) Oferta powinna być czytelna i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

f) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały w transzach miesięcznych na podstawie wystawienia faktury.

g) Należność przekazywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w treści faktury, w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę faktury.

h) Wykonawca zobowiązuje się do podpisania z Zamawiającym umowy na wykonanie niniejszego zamówienia jeśli jego oferta zostanie wybrana.

 

4. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2021 – grudzień 2021 r.

 

      5. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena: 50%

Jakość wykonywanych usług: 20%

Terminowość wykonywanych usług: 20%

Warunki rękojmi: 10%

 

6. Osoba z ŚDS „Promyczek” uprawniona do kontaktu:

 

Pan/Pani: Anna Brągiel oraz

  •  

tel/fax: 77/472-40-30 Email: promycze@poczta.onet.pl

 

7. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 02 grudnia 2020 r. godz: 1500

8. Ofertę można*

  • Przesłać pocztą/kurierem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” ul. Piotra Skargi 11,47-224 Kędzierzyn – Koźle z dopiskiem (wskazać nazwę zamówienia, osobę uprawnioną do kontaktu)
  • Przesłać emailem na adres:

 

9. Załączniki: Wzór oferty Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień do 30.000. Euro dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: https://sds_promyczek.bip.gov.pl/

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania ŚDS „Promyczek” do zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Z Ó R

O F E R T A

 

…………………………….

           /Wykonawca/

Środowiskowy Dom Samopomocy

„Promyczek”

ul. Piotra Skargi 11,

47-224 Kędzierzyn – Koźle

 

 

My, niżej podpisani ………………………………………………………….………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

W odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe dotyczące:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę ……………………………………………………………………………………………………………..….zł

(słownie: …………………..……………………......……………………………………………………….zł)

w tym ………………………………………..zł  –  podatek VAT ………………..%

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: ……………………………………………………

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres … ………...………………………….…..dni

Ofertę składamy na ………………..ponumerowanych stronach.

 

Załączniki:

  1.  
  2.  
  3.  

 

………….………………………………..  dn.  ………………………..……

 

 

……..………………………………………………………..

                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)