Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na sprzątanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30.000 Euro w Środowiskowym  Domu Samopomocy „Promyczek” z dnia 1 lipca 2014 r.

 

Kędzierzyn – Koźle, dn. 02.11.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” (ŚDS „Promyczek”) zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

1. Przedmiot zamówienia:

Sprzątanie pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” o powierzchni 1 119,29 m2 (parter 536,59 m2 oraz pierwsze piętro 582,70 m2) z wykorzystaniem własnych środków czystości, papieru ręcznikowego, toaletowego, worków jednorazowego użytku oraz płynów do dezynfekcji w związku z Covid-19.  W obiekcie wymagane będzie kilka razy dziennie dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego miękkiego, klamek, poręczy, pomieszczeń i toalet – zgodnie z przepisami wewnętrznymi. W obiekcie znajdują się: pomieszczenie do wypieku ceramiki, sala ceramiki, sala witrażu, pomieszczenie na piec do wypalania szkła, sala techniczna, szatnie damska i męska, sala seniora (artystyczna), pomieszczenie socjalne, kuchnia treningowa, 13 toalet ( w których znajdują się dozowniki do mydła, papieru toaletowego, ręczników i płynu dezynfekcyjnego do rąk), jadalnia, biuro dyrektora, biuro, archiwum, korytarze, przedsionki, magazyn, sala do rehabilitacji indywidualnej, siłownia, sala komputerowa (poligrafia), sala teatralno – plastyczna, sala relaksacyjna, pomieszczenie gospodarcze, garderoba, gabinet logopedy, pokój kierowników, hydroterapia, fizykoterapia, pokój psychologiczno/pedagogiczny, klatka schodowa oraz winda.

 

2. Warunki wymagane od Wykonawców (jeżeli dotyczą): Referencje, minimum dwóch pracowników zatrudnionych na pełny etat.

 

3. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2021 – grudzień 2021 r.

 

      4. Kryteria oceny ofert:

Najniższa cena: 50%

Jakość wykonywanych usług: 20%

Terminowość wykonywanych usług: 20%

Warunki rękojmi: 10%

 

5. Osoba z ŚDS „Promyczek” uprawniona do kontaktu:

 

Pan/Pani: Anna Brągiel oraz

  •  

tel/fax: 77/472-40-30 Email: promycze@poczta.onet.pl

 

6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 02 grudnia 2020 r. godz: 1500 

7. Ofertę można*

  • Przesłać pocztą/kurierem na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” ul. Piotra Skargi 11,47-224 Kędzierzyn – Koźle z dopiskiem (wskazać nazwę zamówienia, osobę uprawnioną do kontaktu)
  • Przesłać emailem na adres:

 

8. Załączniki: Wzór oferty Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że postępowanie o zamówienie prowadzone jest na podstawie regulaminu udzielania zamówień do 30.000. Euro dostępnego w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej:
https://sds_promyczek.bip.gov.pl/

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania ŚDS „Promyczek” do zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

W Z Ó R

O F E R T A

 

…………………………….

           /Wykonawca/

Środowiskowy Dom Samopomocy

„Promyczek”

ul. Piotra Skargi 11,

47-224 Kędzierzyn – Koźle

 

 

My, niżej podpisani ………………………………………………………….………………………………..

Działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

W odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe dotyczące:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Składamy niniejszą ofertę:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę ……………………………………………………………………………………………………………..….zł

(słownie: …………………..……………………......……………………………………………………….zł)

w tym ………………………………………..zł  –  podatek VAT ………………..%

Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: ……………………………………………………

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres … ………...………………………….…..dni

Ofertę składamy na ………………..ponumerowanych stronach.

 

Załączniki:

  1.  
  2.  
  3.  

 

………….………………………………..  dn.  ………………………..……

 

 

……..………………………………………………………..

                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)