Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Zarządzenie nr   11/2021/K

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu    z dnia 28 kwietnia  2021 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum (tekst jednolity z 2020 roku, poz. 164), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 246) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Środowiskowym Domu Samopomocy ,,Promyczek" Kędzierzynie-Koźlu uzgodnione przez Archiwum Państwowe w Opolu następujące dokumenty:

1) instrukcję kancelaryjną, określającą szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w podmiocie, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2) jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący podstawę do klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji powstającej w ŚDS „Promyczek” i do niego napływającej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, określającą organizację i zakres działania składnicy akt oraz szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w składnicy akt, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Dokumentację spraw niezakończonych powstałą i zgromadzoną w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, załatwia się bez zmiany dotychczasowego znaku sprawy aż do zakończenia sprawy.

§ 3. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w ŚDS „Promyczek” przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, a także, jeżeli dotychczasowe przepisy określają niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy czas jej przechowywania.

§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią dokumentów i przyjęcie do stosowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2021 roku.

 § 6. Ustala się okres przejściowy od maja do grudnia 2021r. W okresie przejściowym dokumentacja napływająca i wypływająca otrzyma stary i nowy znak sprawy.

§ 7. Z dniem 01 maja 2021 roku traci moc Zarządzenie  Nr 7/2011/K Dyrektora  ŚDS „Promyczek” z dnia 12.12.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel