Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin udzielania zamówień publicznych 14 tyś euro

Załącznik do zarządzenia nr 8/2014/K
Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy
„Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 1 lipca 2014


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY „PROMYCZEK”


Postanowienia ogólne
§ 1
1. Regulamin określa wewnętrzną organizację:
przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawy, usługi i roboty budowlane,
zasad udzielania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 euro.
2. Regulamin stosuje się do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa określona
na podstawie od art. 32 do art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(zwanej dalej PZP) nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 PZP.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu wynikaja z:
1) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w szczególności art. 44 ust. 3 (Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
2) art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
97 z późn. zm.).

§ 2
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1)
cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 811);
2)
dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności
na podstawie umowy sprzedaży oraz leasingu;
3)
kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Dyrektora Środowiskowego Domu
Samopomocy „Promyczek”;
4)
najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy
stosunek ceny do innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach można zastosować inne wymierne kryteria, jeżeli wynika to ze

2
specyfiki danego zamówienia, w szczególności takie jak: jakość, funkcjonalność, parametry
techniczne, serwis, termin wykonania zamówienia - kryteria te nie mogą mieć charakteru
subiektywnego i uznaniowego;
5)
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c Prawa zamówień
publicznych;
6)
usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty
budowlane lub dostawy;
7)
wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;
8)
wartość zamówienia – jest to całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od
towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością;
9)
zamawiającym – należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
w Kędzierzynie-Koźlu;
10)
zamówieniu – należy przez to rozumieć umowę odpłatnie zawieraną między zamawiającym
a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;
11)
regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
12)
ŚDS „Promyczek – należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”
w Kędzierzynie-Koźlu

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
§ 3

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza Specjalista ds. kadrowoksięgowych ŚDS „Promyczek”.
2. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia obiektywnie, starannie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa regulaminem rozeznaje, przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców.
3. Postępowania rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez Kierownika zamawiającego wniosku
sporządzonego wg. załącznika nr 1 do regulaminu.
4. W przypadku powołania komisji przetargowej jej skład musi obejmować co najmniej 3 osoby. Decyzję
o powołaniu komisji, jej składzie i organizacji podejmuje Kierownik zamawiającego.

3
Komisja powoływana jest w celu oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.
5. Komisja przetargowa lub osoba prowadząca postępowanie wnioskuje do Kierownika zamawiającego
o udzielenie zamówienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejsza ofertę, przedstawiając protokół
z wyboru wykonawcy - załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
6. Po zatwierdzeniu przez Kierownika zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, informuje się
wykonawcę o wybraniu jego oferty jako najkorzystniejszej oraz miejscu i terminie zawarcia umowy.
7. Dokumentacja z postępowania o zamówienie publiczne przechowywana jest w dziale realizującym
zamówienie, który jest odpowiedzialny za realizację zamówienia oraz archiwizację dokumentacji.

§ 4
1. W przypadkach przeiwdzianych w Regulaminie przeprowadza się rozeznanie rynku poprzez:
a) pisemne zaproszenia do złożenia oferty kierowane do wykonawców (drogą pocztową lub mailową)
lub porównanie cen na stronach internetowych wykonawców potwierdzone odpowiednim
wydrukiem z tych stron lub porównywanie cen bezpośrednio w punktach sprzedaży
udokumentowane co najmniej odpowiednią notatką służbową lub rozmowy telefoniczne
z wykonawcami udokumentowane również notatką służbową z przeprowadzonej rozmowy,
b) wyłącznie pisemne zaproszenie do złożenia oferty kierowane do co najmniej 3 wykonawców drogą
pocztową lub elektroniczną lub elektroniczną (e-mail lub fax).
Wzór zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. W uzasadnionym przypadku za pisemną zgodą Kierownika zamawiającego odstępuje się
od przeprowadzania rozeznania rynku, o którym mowa w punkcie 1.
3. Przypadek, o którym mowa w punkcie 2 może obejmować w szczególności:
konieczność usunięcia awarii,
udzielenie zamówienia związanego z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych
przepisów,
udzielenie zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,
wyjątkową sytuację, której nie dało się przewidzieć wymagającą natychmiastowego wykonania
zamówienia,
udzielenie zamówienia w sytuacji, gdy rozeznanie rynku zostało przeprowadzone w terminie
wcześniejszym, nie przekraczającym 3 miesięcy od daty złożenia wniosku, o którym mowa w § 3
pkt 3.

4
§ 5
1. Udzielenie zamówienia do kwoty 2.500 EURO nie wymaga procedury przeprowadzenia
postępowania, określonej w § 3 i § 4 Regulaminu.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 2.500
EURO do kwoty 15.000 EURO polega na rozeznaniu rynku określonym w § 4 punkt 1a Regulaminu.
3. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 15.000
EURO do kwoty 30.000 EURO polega na rozeznaniu rynku określonym w § 4 punkt 1b Regulaminu.
4. Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Dokumentem potwierdzającym udzielenia zamówienia jest umowa z wykonawcą.

§ 6
1. W celu zagwarantowania najniższej ceny dopuszcza się możliwość negocjacji cen z Wykonawcami.
2. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Kierownika zamawiającego może odstąpić
od stosowania przedmiotowego regulaminu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy
w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 7
Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu powierza się Głównemu księgowemu.
§ 8
Integralną część regulaminu stanowią:
1. Załącznik nr 1 - wzór wniosku
2. Załącznik nr 2 - wzór zapytania ofertowego
3. Załącznik nr 3 - wzór protokołu z wyboru wykonawcy