Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 3/2020/KDyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek" w Kędzierzynie —Koźlu z dnia 6 lipca 2020 r.w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy za 15 sierpnia (sobota) 2020 r.

Zarządzenie nr 1/K/2016 Dyrektora
Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”
ul. Piotra Skargi 25 w Kędzierzynie Koźlu
z dnia 06 kwietnia2016 r.

Zarządzenie nr 1/K/2016 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” ul. Piotra Skargi 25 w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 kwietnia2016 r. w sprawie ustalenia wzoru pisemnego oświadczenia o dokonanych wydatkach i przyczynach braku ich udokumentowania, składanego przez pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu w przypadku braku możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w podróży służbowej krajowej lub podróży służbowej zagranicznej, objętej poleceniem wyjazdu służbowego środkami publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru umowy w sprawie wykorzystania prywatnego samochodu do celów podróży służbowych krajowych / zagranicznych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy.

Na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 5 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej(Dz. U. z 2013 r. poz. 167), zarządzam co następuje:

§ 1.1. Ustalam wzór pisemnego oświadczenia o dokonanych wydatkach i przyczynach braku ich udokumentowania, składanego przez pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu w przypadku braku możliwości przestawienia dokumentów potwierdzających wydatki poniesione w podróży służbowej krajowej lub zagranicznej, objętej poleceniem wyjazdu służbowego środkami publicznego transportu zbiorowego, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem ust. 3i 4.
2. Ustalam wzór umowy w sprawie wykorzystania prywatnego samochodu osobowego do celów podróży służbowych krajowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, gdy następuje zmiana środka transportu w trakcie odbywania podróży służbowej.
3. Główny księgowy zobowiązany jest do dokonania raz w roku kalendarzowym analizy dostępnych cenników opłat za przewóz środkami publicznego transportu zbiorowego i ustalenia maksymalnego wskaźnika wydatków ponoszonych w podróży służbowej krajowej lub podróży służbowej zagranicznej, objętych poleceniami wyjazdu służbowego środkami publicznego transportu zbiorowego, w odniesieniu do których składane są oświadczenia o których mowa wust. 1 poprzez wskazanie maksymalnej kwoty tych wydatków, odpowiadających kosztom przejazdu środkami poniesionych w podróży publicznego transportu zbiorowego na odcinku 1 kilometra.
4. Ustalenie kwoty zwrotu wydatków poniesionych w podróży służbowej krajowej lub podróży służbowej zagranicznej w oparciu o oświadczenieo którym mowa w ust. 1, następuje zuwzględnieniem wysokości wskaźnika ustalonego w trybie określonym w ust. 3.
§ 2.1. Traci moc Zarządzenie nr 1/K/2007 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu z 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów krajowych podróży służbowych.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2016 r.
3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie Koźlu.

 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel

PDFZarządzenie w sprawie ustalenie wzoru pisemnego oświadczenia o dokonanych wydatkach i przyczynach braku ich udokumentowania przez pracownika Środowiskowego Domu Samopo.pdf (490,74KB)