Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EUROw Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”

Zarządzenie Nr 12/2014/K

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”w Kędzierzyn-Koźle

z dnia 23 lipca 2014

roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EUROw Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” Na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” nadanego uchwałą Nr XXII/248/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 maja 2004 roku oraz art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1), zarządzam, co następuje:

§ 1.WRegulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 EURO w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek nr 8/2014/K z dnia 1 lipca 2014 roku,

§ 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:1) cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U z 2014 r., poz. 915)”§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.Zarządzeniepodlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu.23.07.2014 r.

 

D Y R E K T O R
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
,, PROMYCZEK"
mgr Anna Brągiel

 

Zmiany tekstu jednolitego cytowanejustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz. U. z 2014r., poz. 379; Dz. U. z 2014 r., poz. 911;

 

PDFZarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tyś.pdf (113,33KB)