Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2019/K Dyrektora
Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek
w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12.08.2019r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY „PROMYCZEK”
TYPU A, B i C W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” Typu A, B i
C
w Kędzierzynie — Koźlu, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady jego
funkcjonowania.

§ 2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu, zwany dalej ŚDS
„Promyczek”, jest samodzielną jednostką budżetową. Siedzibą ŚDS „Promyczek" jest miasto
Kędzierzyn - Koźle. ŚDS „Promyczek” działa na podstawie :
1) przepisów o :
a)pomocy społecznej,
b)ochronie zdrowia psychicznego,
c) samorządzie gminnym,
d)finansach publicznych;
2) statutu nadanego uchwałą nr XXII(248/2004 Rady Miasta Kędzierzyn — Koźle z dnia 27
maja 2004 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie — Koźlu z późn. zm.;
3) niniejszego regulaminu.

§ 3. 1. W ŚDS „Promyczek” obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa i
odpowiedzialności.
2. ŚDS „Promyczek” kieruje Dyrektor, który jest kierownikiem a w czasie jego nieobecności
upoważniony przez niego pracownik.
3. Strukturę wewnętrzną ŚDS „Promyczek” określa schemat organizacyjny stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 4.1. Informację o określonym przepisami prawa trybie kierowania i przyjmowania
uczestników do ŚDS „Promyczek” udostępnia się zainteresowanym osobom lub ich opiekunom
prawnym w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Informację o określonych przepisami prawa zasadach pobytu uczestników ŚDS „Promyczek”
i wysokości opłat z tego tytułu udostępnia się w treści istotnych postanowień kontraktu
zawieranego z uczestnikami lub ich opiekunami prawnymi, w brzmieniu określonym w
załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3. ŚDS „Promyczek” jako środowiskowy dom samopomocy funkcjonuje i świadczy usługi od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy. Dopuszcza się możliwość przesunięcia godzin pracy w przypadku organizacji
dodatkowych zajęć.
4. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia
środowiskowego domu samopomocy na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku
kalendarzowym.
5. W ramach działalności ŚDS „Promyczek”, za zgodą Dyrektora, w wyznaczonych przez niego
dniach i godzinach mogą odbywać się zajęcia klubowe dla osób oczekujących na przyjęcie do
środowiskowego domu samopomocy oraz dla byłych uczestników.

§ 5. 1. ŚDS „Promyczek” jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A, B i C – dla osób chorych
psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i
umiarkowanym, a także lekką niepełnosprawnością intelektualną gdy jednocześnie występują
inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków
psychoaktywnych.
2. Liczba miejsc w ŚDS „Promyczek” wynosi
60.
3. Usługi w ŚDS „Promyczek” są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych i
obejmują w szczególności:

1) trening funkcjonowania w codziennym życiu;
2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów;
3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
4) terapię zajęciową;
5) poradnictwo psychologiczne;
6) poradnictwo logopedyczne;
7) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
8) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;
9) niezbędną opiekę i wsparcie;
10)fizjoterapię;
1 1) rehabilitację ruchową.

§ 6. Przy wykonywaniu usług pracownicy:
1) dbają o jakość świadczonych usług, efektywność i skuteczność;
2) kierują się zasadą dobra uczestników oraz poszanowania ich godności i prawa do
samostanowienia;

3) zachowują w tajemnicy informacje dotyczące uczestników, uzyskane w związku z
wykonywaną pracą;

4) przestrzegają Kodeksu Etycznego wprowadzonego odrębnym zarządzeniem Dyrektora;
5) rzetelnie i na bieżąco dokumentują swoją pracę.
§ 7. Każdemu uczestnikowi przydziela się asystenta prowadzącego, który zapewnia
prawidłowy przebieg postępowania wspierająco — aktywizującego wynikającego z
indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego.

§ 8. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć indywidualnych i grupowych
odpowiedzialny jest pracownik prowadzący zajęcia.

§ 9. ŚDS „Promyczek” umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku.
III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ŚDS „PROMYCZEK”
§ 10. 1 . W strukturze organizacyjnej ŚDS „Promyczek” występują :
1) Zespół Wspierająco — Aktywizujący, w skład którego wchodzą:

a) Dyrektor,
b) podlegający Dyrektorowi Dział Rehabilitacji Społecznej, obejmujący stanowiska:
- kierownika działu,
- pracownika socjalnego,
- terapeuty zajęciowego,
- instruktora terapii zajęciowej,
- asystenta osoby niepełnosprawnej;
c) podlegający Dyrektorowi Dział Rehabilitacji Medyczno — Ruchowej, obejmujący
stanowiska:
- kierownika działu,
- rehabilitanta,
- fizjoterapeuty,
- pielęgniarki,
- opiekuna;
d) podlegający Dyrektorowi Dział Pomocy Specjalistycznej, obejmujący stanowiska:

- psychologa,
- pedagoga,
- logopedy;
2) podlegający Dyrektorowi Dział Administracyjny, obejmujący stanowiska:

1) głównego księgowego,
2) ds. kadr i księgowości,
3) informatyka,
4) pomocy administracyjnej,
5) robotnika gospodarczego ,
6) sprzątaczki.
Dyrektor może powołać koordynatorów oraz łączyć stanowiska pracy.

§ 11. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę w ŚDS „Promyczek”, a w szczególności za :
1) działalność statutową ŚDS „Promyczek”;
2) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
3) zabezpieczenie mienia;
ponoszą:

a) Dyrektor,
b) główny księgowy.
§ 12. Dyrektor kieruje i zarządza oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności ŚDS
„Promyczek”, zgodnie z jego statutem.
Do zadań Dyrektora należą w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dobór pracowników z właściwymi
kwalifikacjami i odpowiedni podział zadań ŚDS „Promyczek”;

2) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
3) oszczędne i racjonalne gospodarowanie powierzonymi ŚDS „Promyczek” środkami
publicznymi;

4) kontrola realizacji zadań podległych pracowników,
5) nadzór i prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej, zapewnienie ochrony i
kontroli BHP i p. poż.

ZADANIA ZESPOŁU WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCEGO
§ 13. 1. Zespół Wspierająco-Aktywizujący zapewnia właściwe wykonywanie usług przez ŚDS
„Promyczek”.

2. Do zadań Zespołu Wspierająco-Aktywizującego należy w szczególności:
1) opracowywanie i realizacja planów pracy (działania);
2) opracowywanie i realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco
aktywizującego;

3) prowadzenie dokumentacji z przebiegu postępowania (notatki, dzienniki zajęć,
dokumentacja indywidualna uczestnika);

4) okresowa ocena realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco
aktywizujących i osiągniętych rezultatów;

5) wymiana doświadczeń w zakresie treści i metod pracy.
3. Zespół Wspierająco — Aktywizujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak co najmniej raz
na 6 miesięcy, celem omówienia realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco
aktywizującego i osiągniętych rezultatów a także ewentualnej możliwości ich modyfikacji.

ZADANIA DZIAŁU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
§ 14. Do zadań Kierownika Działu Rehabilitacji Społecznej należy :
1) nadzór nad pracą podległych pracowników;
2) aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników;
3) przygotowywanie analiz statystycznych dotyczących uczestników na potrzeby własne;
4) poprawne rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb uczestników ŚDS „Promyczek”;
5) dbałość o stan sanitarny w ŚDS „Promyczek”;
6) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie przestrzegania higieny w ŚDS
„Promyczek”

§ 15. Do zadań pracownika socjalnego należy :
1) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby ŚDS „Promyczek”;
2) zapoznanie nowych uczestników z Regulaminem organizacyjnym oraz wewnętrznymi
procedurami i przepisami;
3) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji uczestników ośrodka;
4) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu i innymi
instytucjami w zakresie niesienia pomocy uczestnikom, promocji ośrodka oraz
pozyskiwania nowych uczestników;

§ 16. Do zadań terapeuty zajęciowego oraz instruktora terapii zajęciowej należy w
szczególności :
1) prowadzenie treningów umiejętności społecznych;
2) prowadzenie treningów funkcjonowania w życiu społecznym;
3) aktywizacja społeczna uczestników;
4) włączanie uczestników w życie społeczności lokalnej.

§ 17. Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy w szczególności :
1) indywidualna pomoc uczestnikom w realizacji spraw urzędowych, związanych z
ochroną zdrowia, dokonywania zakupów oraz w realizacji zainteresowań;
2) pomoc uczestnikom w realizacji jego potrzeb;
3) indywidualna opieka nad uczestnikiem;
4) praca z rodziną.

ZADANIA DZIAŁU REHABILITACJI MEDYCZNO-RUCHOWEJ
§ 18. Do zakresu zadań Kierownika Działu Rehabilitacji Medyczno-Ruchowej należy w
szczególności :
1) nadzór nad pracą podległych pracowników;
2) opracowanie harmonogramu indywidualnych oraz grupowych zajęć rehabilitacyjnych;
3) wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych wg obowiązujących zasad i
odpowiednie ich dokumentowanie;

4) prowadzenie zajęć na basenie;
5) prowadzenie rehabilitacji ruchowej indywidualnej oraz grupowej na siłowni;
6) prowadzenie dokumentacji technicznej urządzeń oraz nadzór nad terminową realizacją
przeglądów-sprzętu;

7) dbałość o infrastrukturę, planowanie niezbędnego wyposażenia, planowanie
remontów i napraw, wnioskowanie o likwidację;

8) dbałość o wizerunek ŚDS „Promyczek” (dokumentowanie poprzez rejestrację,
utrwalanie obrazu i dźwięku imprez integracyjnych);

9) przygotowywanie analiz statystycznych dotyczących uczestników na potrzeby własne.
§ 19. Do zakresu zadań fizjoterapeuty i rehabilitanta należy w szczególności:
1) wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych i fizjoterapeutycznych wg
obowiązujących zasad i odpowiednie ich dokumentowanie;

2) prowadzenie zajęć na basenie;
3) prowadzenie rehabilitacji ruchowej indywidualnej oraz grupowej na siłowni; 4)
aktywizacja ruchowa uczestników.

§ 20. Do zakresu zadań pielęgniarki należy w szczególności:
1) zapoznanie się ž rodzajem schorzenia u uczestników oraz przebiegiem leczenia i
stosowania leków;

2) udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w nagłych przypadkach i w zależności od
potrzeb uczestników;

3) motywowanie uczestników i pomoc w utrzymywaniu stałego kontaktu z ośrodkami
służby zdrowia;

4) dbanie o systematyczne i prawidłowe przyjmowanie leków przez uczestników oraz
stosowanie się do innych zaleceń lekarskich;

5) wykonywanie innych czynności zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
§ 21. Do zakresu zadań opiekuna należy w szczególności:
1)wykonywanie czynności higieniczno — pielęgnacyjnych u uczestników;
2)karmienie uczestników, którzy wymagają pomocy w tym zakresie;
3)pomoc instruktorom i terapeutom w prowadzeniu terapii zajęciowej ;
4)opieka nad uczestnikami poza ŚDS „Promyczek”
ZADANIA DZIAŁU POMOCY SPECJALISTYCZNEJ
§ 22. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku pedagoga należy:
1) prowadzenie terapii EEG Biofeedback;
2) prowadzenie zajęć rewalidacyjno — kompensacyjnych;
3) organizacja imprez integracyjnych zgodnie z rocznym planem;
4) planowanie form zajęć wspierająco — aktywizujących takich jak: zajęcia rozwijające pasje;
5) prowadzenie kroniki ŚDS „Promyczek”;
6) utrzymywanie stałej współpracy z rodzinami uczestników ŚDS „Promyczek”.
§ 23. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku psychologa należy:
1) diagnozowanie uczestników;

2) wydawanie opinii psychologicznych;
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
4) rozwiązywanie konfliktów;
5) prowadzenie mediacji;
6) prowadzenie grup wsparcia dla rodziców.
§ 24. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku logopedy należy:
1) diagnozowanie uczestników;
2) wydawanie opinii logopedycznych;
3) prowadzenie terapii logopedycznej - indywidualnej i grupowej;
4) objęcie uczestników terapią specjalistyczną (np. neuroterapią).
ZADANIA DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
§ 25. 1. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z
planem finansowym, kompletności i rzetelności w dokumentach dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych;

4) nadzór i prowadzenie całokształtu spraw wchodzących w zakres działalności
finansowej;

5) nadzór nad prowadzeniem rachunków bankowych;
6) rozliczenia podatkowe oraz związane z ubezpieczeniami społecznymi;
7) terminowe i wiarygodne rozliczanie dotacji;
8) terminowe i wiarygodne sporządzanie sprawozdań finansowych;
9) opracowywanie planów finansowych ŚDS „Promyczek” oraz kontrola ich realizacji;
przestrzeganie przepisów o finansach publicznych i zamówieniach publicznych;

10) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki głównego księgowego określają odrębne
przepisy.

§ 26. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku informatyka należy:
1) zapewnienie ciągłości działania sieci informatycznej;

2) zabezpieczenie danych zawartych na dyskach komputerowych przed utratą i kradzieżą;
3) aktualizacja stron internetowych;
4) planowanie zakupu sprzętu komputerowego;
5) planowanie zakupu oprogramowania oraz jego likwidacja;
6) prowadzenie zajęć komputerowych z uczestnikami.
§ 27. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kadrowo-księgowych należy:
1) sporządzanie analiz; opracowań ekonomicznych oraz sprawozdań dla GUS;
2) prowadzenie księgowości finansowej i materiałowej;
3) dokumentowanie likwidacji sprzętu wycofanego z eksploatacji i ewidencji, którego nie
przekazano innym gminnym jednostkom organizacyjnym lub jednostkom
pomocniczym;

4) prowadzenie ewidencji wyposażenia;
5) zamawianie towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień
publicznych;

6) prowadzenie całości spraw pracowniczych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i
przepisami wykonawczymi;

7) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej;
8) nadzór nad dokumentacją i jej aktualizacja w zakresie przepisów BHP i przepisów
przeciwpożarowych.

§ 28. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy administracyjnej należy:
1) obsługa sekretariatu;

2) obsługa składnicy akt (archiwum zakładowego);
3) wysyłka, segregacja i rejestracja korespondencji, zgodnie z jednolitym rzeczowym
wykazem akt;

4) prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami;
5) załatwianie spraw w terenie;
6) kontakt z kontrahentami.
§ 29. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku robotnika gospodarczego należy:
1) utrzymanie sprawnej infrastruktury w ŚDS „Promyczek”;
2) przeglądy sprzętu i urządzeń;

3) naprawa sprzętu i urządzeń;
4) zgłaszanie Dyrektorowi uszkodzenia sprzętu i narzędzi.
§ 30. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku sprzątaczki należy:
1) dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach i na zewnątrz;
2) sprzątanie wszystkich pomieszczeń w ŚDS „Promyczek”;
3) mycie okien i drzwi;
4) sprzątanie po remontach.
§ 31. Zadania ustalone w niniejszym regulaminie zostaną szczegółowo określone w zakresach
czynności każdego stanowiska pracy.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32. ŚDS „Promyczek” w ramach realizacji swoich zadań statutowych współpracuje z
wszystkimi określonymi w przepisach prawa podmiotami działającymi na rzecz integracji
społecznej.

§ 33. Regulamin został opracowany przez Dyrektora ŚDS „Promyczek” w uzgodnieniu z
Wojewodą Opolskim i podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 34. 1 .Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r,
2.Traci moc Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek” w KędzierzynieKoźlu z dnia 1 lipca 2014 r.
Opracowała Dyrektor ŚDS „Promyczek” Zatwierdził Prezydent Miasta
Anna Brągiel Kędzierzyn – Koźle
Sabina Nowosielska
Uzgodniono z Wojewodą Opolskim
Z up. Wojewody Opolskiego
Beata Jabłońska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia
27.06.2019 r. Kędzierzyn – Koźle, dnia 01.07.2019r.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Promyczek”
w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.09.2019r.

Informacja o określonym przepisami prawa trybie kierowania i przyjmowania
uczestników do ŚDS „Promyczek” udostępniania zainteresowanym osobom lub ich
opiekunom prawnym
1.
Wniosek o skierowanie do środowiskowego domu samopomocy złożyć może sam
zainteresowany, jego opiekun prawny lub rodzic bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu lub za pośrednictwem ŚDS „Promyczek”.

2. Termin przyjęcia do środowiskowego domu samopomocy ustala jego dyrektor w
porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym.

3. Zasady ustalania i ponoszenia odpłatności za usługi regulują przepisy ustawy o pomocy
społecznej.

4. Wysokość odpłatności określa decyzja administracyjna wydana przez dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu.
Opracowała Dyrektor ŚDS „Promyczek” Zatwierdził Prezydent Miasta
Anna Brągiel Kędzierzyn – Koźle
Sabina Nowosielska
Uzgodniono z Wojewodą Opolskim
Z up. Wojewody Opolskiego
Beata Jabłońska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia
27.06.2019 r. Kędzierzyn – Koźle, dnia 01.07.2019r.

Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Promyczek”
w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01.09.2019r.

Informacja o określonych przepisami prawa zasadach pobytu uczestników ŚDS
„Promyczek” i wysokości opłat z tego tytułu udostępniana w treści istotnych postanowień
kontraktu zawieranego z uczestnikami lub ich opiekunami prawnymi.

1. Uczestnikiem środowiskowego domu samopomocy jest osoba posiadająca aktualną decyzję
administracyjną o skierowaniu wydaną przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie — Koźlu.

2. Rodzice lub opiekun prawny zabezpieczają wyżywienie uczestnikom w postaci drugiego
śniadania oraz napojów i podwieczorków.

3. Uczestnicy mogą korzystać z obiadów przygotowanych w ramach treningów kulinarnych .
4. Rodzice lub opiekun prawny zaopatrują uczestnika w środki higieny osobistej /tj. pieluchy,
pampersy, chusteczki higieniczne/.

5. Uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach i spotkaniach organizowanych w ŚDS „Promyczek”
i poza nim .

6. Rodzice lub opiekun prawny uczestnika biorą aktywny udział w zajęciach wraz z uczestnikiem,
jeżeli jest taka potrzeba.

7. Rodzice lub opiekun prawny uczestnika informują na bieżąco asystenta prowadzącego o stanie
zdrowia i samopoczuciu uczestnika.

8. Uczestnik przynosi ze sobą obuwie zmienne oraz odpowiedni strój na zajęcia rehabilitacyjne.
9. Uczestnik korzysta z fizjoterapii lub fizykoterapii zgodnie z zaleceniami lekarza.
10. W przypadku wydania skierowania na badania specjalistyczne przez lekarza konsultanta ŚDS
„Promyczek” rodzice lub opiekun prawny mają obowiązek je wykonać.

11. Obowiązkiem uczestnika jest punktualne przychodzenie na zajęcia i przestrzeganie czasu pracy
ŚDS „Promyczek”.

12. Rodzice lub opiekun prawny uczestnika mogą złożyć pisemne oświadczenie, że uczestnik
będzie przyprowadzany i odbierany przez nich do i z ŚDS „Promyczek” po zajęciach.

13. Uczestnicy mają prawo do:
1) godnego podmiotowego traktowania,
2) zachowania tajemnicy spraw ich dotyczących,
3) korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez ŚDS „Promyczek”,
4) uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb,
5) współdecydowania na miarę możliwości, w sprawach swojej osoby,
6) rzetelnego rozpatrywania i wyjaśniania przez Dyrektora ŚDS „Promyczek” wnoszonych
przez uczestników i opiekunów skarg i uwag,

7) zapoznawania i wyjaśniania zasad o wzajemnych relacjach uczestników między sobą
oraz pracownikami ŚDS „Promyczek”,

8) jak najpełniejszej realizacji własnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań.
14. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
1) okazywania szacunku kolegom, terapeutom i opiekunom,
2) przeciwstawiania się objawom brutalności i wulgarności,
3) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
4) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
5) troszczenia się o mienie ŚDS „Promyczek” i jego estetyczny wygląd,
6) starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie ŚDS „Promyczek”.
15. Na terenie ŚDS „Promyczek” nie wolno :
1) stosować przemocy,
2) spożywać alkoholu oraz innych substancji odurzających,
3) palić tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
4) korzystać bez zgody i opieki personelu z urządzeń mogących spowodować zagrożenie
życia i zdrowia,

5) samowolnie oraz bez zgody personelu wychodzić w czasie trwania zajęć,
6) wychodzić i poruszać się osobom z widocznymi objawami choroby przeziębieniowej
(katar; kaszel, temperatura ).

16. Nieobecność uczestnika na zajęciach bezzwłocznie jest zgłaszana do ŚDS „Promyczek”.
17. Pracownicy ŚDS „Promyczek” nie odpowiadają za przedmioty wartościowe przynoszone przez
uczestników do ŚDS „Promyczek”.

18. Uczestnicy korzystających z zajęć w ŚDS „Promyczek” zdolni do czynności prawnych,
zobowiązani są do podpisania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego
w przypadku uczestnika ubezwłasnowolnionego ww. plan podpisuje opiekun prawny.

19. Uczestnicy ŚDS „Promyczek” oraz ich opiekunowie mają prawo składać skargi dotyczące
działań pracowników ŚDS „Promyczek” do Dyrektora.

20. Wobec uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony w ŚDS
„Promyczek” porządek i dyscyplinę, Zespół Wspierająco — Aktywizujący wnioskuje do organu
kierującego o weryfikację zasadności decyzji kierującej.
Opracowała Dyrektor ŚDS „Promyczek” Zatwierdził Prezydent Miasta
Anna Brągiel Kędzierzyn – Koźle
Sabina Nowosielska
Uzgodniono z Wojewodą Opolskim

Z up. Wojewody Opolskiego
Beata Jabłońska
Zastępca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia
27.06.2019 r. Kędzierzyn – Koźle, dnia 01.07.2019r.

 

Załączniki:

PDFRegulamin organizacyjny.pdf (708,19KB)
PDFZałącznik do regulaminu.pdf (546,15KB)