Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole

F/PK/BŻ/01/03
Strona …....../.........

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
W Kędzierzynie – Koźlu
Ul. Anny 14
Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ
(tematycznej, interwencyjnej)*)
Nr HŻ.9020.3.11.1.2021.AD Kędzierzyn - Koźle, dnia 18.02.2021 r.
(miejscowość i data)
Kontrola sanitarna w związku z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów.
(rodzaj kontroli, zakres itp.)
Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/
Powiatowego/Granicznego
*) Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu
Anna Dudziak - starszy asystent oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
nr 14/21, które okazano

( imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 poz. 195)
1), w związku z art. 67§1, art. 68 § 1 i 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r poz. 256
z późn. zm.)
1).
Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr
2) nr 291/19
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością.
Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t .j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 162)
1)**) oraz na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności
urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego
i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony
roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr
396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE)
2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz
dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz
uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004,
dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE
i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.
Urz. L 95 z 07.04.2017, str. 1) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I.
Punkt
Zakład
wydawania
posiłków w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”,

ul. Piotra Skargi 11, 47-224 Kędzierzyn - Koźle.
(pełna nazwa, adres)
Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - Koźle
(kierujący zakładem – imię i nazwisko, stanowisko)
NIP 7491768428
1) Każdorazowo należy wskazać obowiązujący publikator ustawy.
2) Każdorazowo należy wskazać obowiązujące zarządzenie Głównego Inspektora Sanitarnego określające tę procedurę
wraz z jego zmianami.

F/PK/BŻ/01/03
HŻ.9020.3.11.1.2021.AD Strona

(informacje dodatkowe o zakładzie)
Anna Brągiel - dyrektorka
(przedstawiciel zakładu uczestniczący podczas kontroli – imię i nazwisko, stanowisko)
nie przywołano
(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)
II. Przeprowadzenie kontroli
1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień/nieprawidłowości*).
Przeprowadzono kontrolę sanitarną na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru
zakładów.
W obiekcie prowadzona jest działalność w zakresie wydawania posiłków podopiecznym dowożonych
z Restauracji, ul. Waryńskiego 5, 47-223 Kędzierzyn - Koźle. Przedstawiono do wglądu umowę z dnia
04.01.2021 r. w której zawarto dostarczenie posiłku z zapewnieniem odpowiedniej temperatury oraz
odbiór pojemników jednorazowych i odpadów pokonsumpcyjnych.
Pomieszczenia zakładu: pomieszczenie kuchenne (szafki kuchenne, urządzenia chłodnicze, urządzenia
grzewcze, stanowisko do mycia zlew dwukomorowy, zlew do mycia rąk, zmywalnia naczyń
stołowych ( zlew, maszyna myjąco-wyparzająca); pomieszczenie jadalni wyposażone w stoły i krzesła;
szatnia dla pracowników, wc dla pracowników z umywalką do myci rąk, wc dla podopiecznych
(osobno dla kobiet i mężczyzn).Posiłki dostarczane i wydawane w naczyniach jednorazowego użytku,
przez opiekunów grup. Książeczki zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych aktualne. Środki
dezynfekcyjne i czystościowe w dostatecznej ilości.
Przedstawiono do wglądu instrukcje dobrej praktyki higienicznej: higieny osobistej i stanu zdrowia
osób wykonujących prace w produkcji żywności, procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę,
usuwania odpadów i ścieków, kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami przez Firmę Eko - Tox,
kwalifikacji i szkoleń pracowników, konserwacji maszyn i urządzeń, procedurę dotyczącą
postępowania z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej, system HACCP - schemat
technologiczny, analizę zagrożeń, nie stwierdzono punktów krytycznych. W zakładzie obowiązuje
zakaz palenia papierosów.
2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów
prawa:
n
ie stwierdzono
3. Wyposażenie użyte podczas kontroli: -
III. Informacje dodatkowe
1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano: -
(imię, nazwisko, stanowisko)
grzywną w drodze mandatu karnego - w wysokości - zł
(nr mandatu karnego)
w oparciu o -
( podstawa prawna)
upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
z dnia- nr -

(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając
informacje o sytuacji materialnej, pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu
karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2. Załączone dokumenty: wniosek
3. Inne informacje dotyczące ustaleń/uzgodnień
*) nie dotyczy
4. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień,
określonych w pkt: wpisu dokonano, zaleceń doraźnych nie wydano

F/PK/BŻ/01/03
HŻ.9020.3.11.1.2021.AD Strona

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić
właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego
terminu.
5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu
*).
Pan (i) wnosi/nie wnosi
*) uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: nie wydano
6. Uwagi osoby kontrolującej nie wnosi
7. Czas trwania kontroli: od 13.00 do 14.00
Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla
każdej ze stron, a następnie, po odczytaniu i omówieniu, został podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.-
8. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: nie dotyczy

( podać nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
Anna Brągiel
............................................................ ..............podpis nieczytelny ......................

(imię i nazwisko oraz podpis kontrolowanego)
............................................................ .............................................................
( podpisy osób kontrolujących)
............................................................
( podpisy świadków)
POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 18.02.2021 r.
otrzymałem (-am) w dniu 18.02.2021 r.
......................................................................................

(imię i nazwisko oraz podpis odbierającego protokół)
Właściciel/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może
zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kędzierzynie-Koźlu powielany inaczej jak tylko w całości.
Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych
i zatwierdzono/nie zatwierdzono
*) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego
inspektora sanitarnego:
…................................................................................

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /
kierownika technicznego/ zastępcy)

*) zaznaczyć właściwe
**) skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy Prawa przedsiębiorców

Kontrole:

PDFkontrola_sanepid.pdf (309,45KB)