Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

                                                               Środowiskowego Domu Samopomocy
                                                                                „PROMYCZEK”
                                                                          w Kędzierzynie-Koźlu
                                                     po zmianie wprowadzonej  Uchwałą NR VIII/83/19
                                                 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 kwietnia 2019r.

 
                                                                                    Rozdział I
                                                                    Podstawa Prawna Działania
 

§1.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu jest samodzielną jednostką budżetową- zwana dalej „Domem”. Siedzibą Domu jest miasto Kędzierzyn-Koźle. Dom działa na podstawie przepisów o :

1) Samorządzie gminnym,
2) Finansach publicznych,
3) Ochronie zdrowia psychicznego,
4) Pomocy społecznej oraz niniejszego statutu.
 
                                                                                    Rozdział II
                                                                      Przedmiot działania Domu

 

§ 2.

Dom realizuje działania zlecone  gminie określone ustawą o pomocy społecznej oraz przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.
 

§ 3.

Zadania Domu obejmują w szczególności:

1) Stworzenie społecznego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi , które z powodu upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym , w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej , a także ich integracji społecznej.

2) Kształtowanie wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji i życzliwości oraz zapobieganie ich dyskryminacji , wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.

3) Tworzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów, współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności Domu, poradnictwo, informacja, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

4) Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dla uczestników: społecznej, leczniczej i zawodowej.

                                                                          Rozdział III
                                                                   Organizacja Domu
 

§ 4.

1. Nadzór nad działaniem Domu  sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle jako organ wykonawczy Gminy.  

2. Szczegółowy schemat  organizacyjny Domu jest załącznikiem do regulaminu organizacyjnego Domu.

                                                                          Rozdział IV
                                                                       Organy Domu
 

§ 5.

1. Domem kieruje jego Dyrektor, zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Prezydenta Miasta.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Domu jest Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

3. Dyrektor działa jednoosobowo, odpowiada za całokształt działania Domu  i jest jego kierownikiem w rozumieniu przepisów prawa pracy.

4. Organizację wewnętrzną Domu, szczegółowe zadania poszczególnych pracowników oraz czas pracy i wynagrodzenia określa Dyrektor Domu w regulaminie organizacyjnym, w regulaminie pracy i regulaminie wynagrodzenia.

5. Regulamin organizacyjny Domu oraz program działalności Domu i plan pracy na każdy rok zatwierdza Prezydent Miasta, po uzgodnieniu z właściwymi organami określonymi w przepisach prawa.

                                                                           Rozdział V
                                                        Gospodarka finansowa Domu
 

§ 6.

1. Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest w formie jednostki budżetowej.

2. Dom posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki budżetowej  Domu jest roczny  plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

4. Obsługę finansowo-księgową Domu, zbiorczą i do celów sprawozdawczych realizuje główny księgowy.
 

                                                                           Rozdział VI
                                                                 Postanowienia końcowe
 

§ 7.

Dyrektor Domu opracowuje sprawozdanie z działalności Domu w roku budżetowym, które przesyła Radzie Miasta Kędzierzyn-Koźle, a także innym podmiotom określonym w przepisach prawa.