Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek", w imieniu którego działa Dyrektor, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-224), ul. Piotra Skargi 11, adres e-mail: biuro@promyczek-dom.pl, tel. 774724030;
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych panią Izabelę Krauze. Z Inspektorem można kontaktować się: adres korespondencyjny - ul. Piotra Skargi 11, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail - nr tel. 774724030;
 3. Państwa dane przetwarzane przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" będą zgodnie z:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z wykonaniem umowy, której Państwo jesteście stroną lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zawiązku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Środowiskowym Domu Samopomocy "Promyczek" obowiązków określonych przepisami prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Środowiskowym Domem Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-Koźlu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 2. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych (przetwarzanych na podstawie zgody);
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
 2. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

https://bip.promyczek-dom.pl/download//29/klauzula-informacyjna-sds-promyczek-10-2020.docx