Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Oświadczenie o dostępności
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.promyczek-dom.pl zgodnie z ustawą z  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Data aktualizacji strony www.promyczek-dom.pl – marzec 2024 r.
Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.promyczek-dom.pl jest w większości  zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej:
Strona www.promyczek-dom.pl posiada:
• wersję kontrastową załączoną na stałe z ciemnym tłem,
• rozmiar czcionki wraz z kolorem dopasowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych/niedowidzących,
• wyróżnienie odnośników – każdy artykuł w innym kolorze,
• film dla osób głuchych.
Na stronie mogą znajdować się:
• materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• filmy opublikowane  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej bez napisów,
• pewne grafiki pozbawione  tekstów alternatywnych,
• załączniki bez informacji na temat wielkości pliku czy formatu.
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury - za pomocą klawisza Tab, myszki bądź ekranu dotykowego mogą swobodnie poruszać się po serwisie. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w nowym lub tym samym oknie - wszystko zależy od ustawień przeglądarki użytkownika. Dla osób niedowidzących zastosowano na wszystkich stronach odpowiedni kontrast wraz z rozmiarem czcionki oraz różnymi kolorami.
Ruch, animacje, banery i inne  elementy serwisu nie migają w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Marcinem Kaperą email: biuro@rekart.com.pl, lub skontaktować się telefonując na numer  609 664 693 bądź wysłać sms. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
W budynku udostępniono:
1.Windę,panel windy zaopatrzony został w klawisze z napisami w języku Braillea.
2.Platformę przyschodową.
Istnieje możliwość załatwienia spraw urzędowych przez osobę z psem asystującym. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych, oznaczono różnicę poziomów kontrastową taśmą czarno –żółtą.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych.
Przed budynkiem oznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
Po naciśnięciu dzwonka przed wejściem do ośrodka z pomocą przyjdzie wyznaczony pracownik, który  pełni rolę informatora i przewodnika osoby niepełnosprawnej.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób nie dowidzących .
Brakuje ścieżki uważności dla osób niepełnosprawnych.  
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ŚDS „Promyczek”. Dnia 20 września 2020 r. Zaktualizowano  19 marca 2024 r.
Strona www.promyczek-dom.pl funkcjonuje od roku 2010.