Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek".

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-12-28.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-04.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Paweł Dziwiński, it@promyczek-dom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 47 240 30 i/lub 503445648. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 11
Tel.: +48774033859
E-mail:
Strona internetowa: promyczek-dom.pl

Dostępność architektoniczna

W budynku udostępniono  windę , panel windy zaopatrzony został w klawisze z napisami w języku Braillea  oraz platformę przyschodowa. Istnieje możliwość załatwienia spraw urzędowych przez osobę z psem asystującym. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych, oznaczono różnicę poziomów kontrastową taśmą czarno –żółtą.
Na głównych drzwiach wejściowych z lewej strony umieszczono dzwonek, po jego uruchomieniu podchodzi pracownik, który udziela informacji i pomaga w załatwieniu sprawy.

DSC_0526.jpeg
DSC_0536.jpeg
DSC_0538.jpeg
DSC_0539.jpeg
DSC_0541.jpeg
DSC_0542.jpeg
DSC_0543.jpeg
DSC_0545.jpeg
DSC_0547.jpeg
DSC_0552.jpeg
DSC_0553.jpeg

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób nie dowidzących . Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych.
W obiekcie można skorzystać z pętli indukcyjnej. Przy każdej sali terapeutycznej i biurze zawieszone zostały tablice sensoryczne.

DSC_0560.jpeg
DSC_0562.jpeg
DSC_0570.jpeg
DSC_0572.jpeg

Przed budynkiem oznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Brakuje ścieżki uważności dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych.