Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

    Kędzierzyn-Koźle, 2024-01-15

 


Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem  w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu


Preambuła
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. (Jan Paweł II)
Główną  zasadą wszystkich działań podejmowanych przez personel Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”  jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Każdy członek personelu traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Personel Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów własnych oraz swoich kompetencji.

Podstawy prawne Polityki oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem  w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu

Słowniczek pojęć/objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony dzieci
§ 1.

1. Personelem lub członkiem personelu jest osoba zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, a także wolontariusz, praktykant  i stażysta.
2. Dzieckiem uczestniczącym w zajęciach Środowiskowego Domu jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka/opiekunów prawnych. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym członka personelu Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”  lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
6. Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy  „Promyczek” członek personelu, sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez dzieci na terenie ośrodka  oraz nad bezpieczeństwem dzieci w internecie.
7. Osoba odpowiedzialna za Politykę oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem  w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu to wyznaczony przez Dyrektora  członek personelu sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”.
8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
9. ŚDS „Promyczek”  oznacza skrót Środowiskowego  Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie - Koźlu.  


Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
§ 2.

1. Personel ŚDS „Promyczek”  posiada wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwraca uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka personel ŚDS „Promyczek” podejmuje rozmowę z opiekunami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
3. Personel ŚDS „Promyczek” monitoruje sytuację i dobrostan dziecka.


Zasady rekrutacji pracowników/wolontariuszy/stażystów/praktykantów
§ 3.

Rekrutacja personelu odbywa się zgodnie z Zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy z dziećmi w ŚDS „Promyczek”. Zasady stanowią Załącznik [nr 1 ] do niniejszej Polityki.


Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami (wolontariuszami, stażystami, praktykantami) ŚDS „Promyczek”  a dziećmi
§ 4.

Personel zna i stosuje Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami, wolontariuszami, praktykantami a dzieckiem  w ŚDS „Promyczek”. Zasady stanowią Załącznik [nr2] do niniejszej Polityki.


Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
§ 5
1. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania.
2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:
a. popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem),
b. doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie,
c. doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).
3. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:
a. osoby dorosłe (personel ŚDS „Promyczek”, inne osoby trzecie, rodziców/opiekunów prawnych),
b. inne dziecko.

4. W przypadku powzięcia przez członka personelu ŚDS „Promyczek” podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, lub zgłoszenia takiej okoliczności przez dziecko lub opiekuna dziecka, członek personelu ŚDS „Promyczek” ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji Kierownikowi  Działu lub Dyrektorowi ŚDS „Promyczek”. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową.
5. Interwencja prowadzona jest przez Kierownika Działu lub Dyrektora we współpracy z psychologiem i pedagogiem .
6. Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony kierownictwa ŚDS „Promyczek”, a nie została wyznaczona osoba do prowadzenia interwencji, wówczas działania opisane w niniejszym rozdziale podejmuje osoba, która dostrzegła krzywdzenie lub do której zgłoszono podejrzenie krzywdzenia.
7.  Kierownik Działu lub Dyrektor informuje opiekunów o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub najbliższy ośrodek pomocy społecznej).
8. Po poinformowaniu opiekunów zgodnie z punktem poprzedzającym Kierownik  Działu lub Dyrektor  składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej.
9. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
10. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się Kartę interwencji, której wzór stanowi Załącznik [nr 3] do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do rejestru interwencji prowadzonego przez ŚDS „Promyczek”.

11.
W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 999 (pogotowie). Poinformowania służb dokonuje członek personelu, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji.

12.
Krzywdzenie przez osobę dorosłą:
a.  W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka Kierownikowi  Działu lub Dyrektorowi  przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności jego opiekunami. Kierownik Działu lub Dyrektor  starają  się ustalić przebieg zdarzenia, ale także wpływ zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji.
b. Kierownik Działu  lub Dyrektor organizują  spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.
c. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo Kierownik Działu lub Dyrektor  sporządzają  zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.
d. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia,  Kierownik Działu lub Dyrektor sporządzają  wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego.
e. W przypadku, gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), należy poinformować właściwy ośrodek pomocy społecznej o potrzebie pomocy rodzinie, gdy niespełnianie potrzeb wynika z sytuacji ubóstwa, bądź – w przypadku przemocy i zaniedbania – konieczności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”.
f. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez członka personelu ŚDS „Promyczek” , wówczas osoba ta zostaje odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.
g. W przypadku gdy członek personelu ŚDS „Promyczek”  dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, Kierownik Działu lub Dyrektor  powinni zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać osobę podejrzewaną o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia, lub zarekomendować takie rozwiązanie zwierzchnikom tej osoby. Jeżeli osoba, która dopuściła się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniona przez instytucję, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zarekomendować zakaz wstępu tej osoby na teren ŚDS „Promyczek”, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z instytucją współpracującą.
h. Wszystkie osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych powzięły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
i. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

13.
Krzywdzenie rówieśnicze
a. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko przebywające w ŚDS „Promyczek”  (np. na zajęciach grupowych) należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka krzywdzonego. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji. Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.
b. Wspólnie z opiekunami dziecka krzywdzącego należy opracować plan naprawczy, celem zmiany niepożądanych zachowań.
c. Z opiekunami dziecka poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.
d. W trakcie rozmów należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez opiekunów, innych dorosłych bądź inne dzieci. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy podjąć interwencję także w stosunku do tego dziecka.
e. W przypadku, gdy dziecko krzywdzące nie uczestniczy w działaniach ŚDS „Promyczek” należy porozmawiać z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu, innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu, a także z opiekunami dziecka krzywdzonego celem ustalenia przebiegu zdarzenia, a także wpływu zdarzenia na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka. Kierownik Działu lub Dyrektor organizują spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb oraz o sposobach reakcji na zdarzenie (poinformowanie sądu rodzinnego, poinformowanie szkoły, poinformowanie opiekunów dziecka krzywdzącego).
f. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie.
g. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.


Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w ŚDS „Promyczek”
§ 6.

1. ŚDS „Promyczek”  zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. ŚDS „Promyczek” , uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
3. Wytyczne dotyczące Zasad publikacji wizerunku  i ochrony danych osobowych dzieci stanowi Załącznik [nr 4] do niniejszej Polityki.

§ 7.

1. Personelowi ŚDS „Promyczek”  nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie ośrodka  bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, personel ŚDS „Promyczek”  może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
3. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekuna na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

§ 8.

1. Upublicznienie przez członka personelu ŚDS „Promyczek” wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1., powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.com w celach promocyjnych).


Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
§ 9.

1. ŚDS „Promyczek”, zapewnia dzieciom dostęp do internetu, jest zobowiązany podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
2. Na terenie ŚDS „Promyczek”  dostęp dziecka do internetu możliwy jest:
a. pod nadzorem członka personelu ŚDS „Promyczek” - na urządzeniach będących własnością ŚDS „Promyczek”.
3. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem członka personelu ŚDS „Promyczek”, osoba ta ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Członek personelu ŚDS „Promyczek” czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez dzieci podczas zajęć oraz zapoznaje z Regulaminem korzystania z Internetu przez dzieci w ŚDS „Promyczek” Załącznik  [nr7] do niniejszej Polityki
4. ŚDS „Promyczek”  zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny do sieci.

§ 10.
1. Osoba odpowiedzialna za internet zapewnia, aby sieć internetowa ŚDS „Promyczek”  była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami, instalując i aktualizując odpowiednie, nowoczesne oprogramowanie.
2. Osoba odpowiedzialna za internet przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach ze swobodnym dostępem podłączonych do internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczona osoba stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.
3. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, osoba odpowiedzialna za internet przekazuje Kierownikowi  Działu lub Dyrektorowi, które powiadamia opiekunów dziecka o zdarzeniu.
4. Szczegóły dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych zostały przytoczone w załączniku [nr 5] do niniejszej Polityki.  


Monitoring
§ 11.

1. Dyrektor ŚDS „Promyczek”  wyznacza Panią Ewę Sereda – Wiszowaty jako osobę odpowiedzialną za realizacje Polityki oraz procedur  ochrony dzieci przed krzywdzeniem  w ŚDS „Promyczek”.
2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
3. Osoba, o której mowa w punkcie w punkcie poprzedzającym, przeprowadza wśród personelu ŚDS „Promyczek”, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi Załącznik [nr6] do niniejszej Polityki.
4. W ankiecie personel może proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w instytucji.
5. Osoba, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania ankiet wypełnionych przez członków personelu. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje Dyrektorowi ŚDS „Promyczek”.
6. Dyrektor ŚDS „Promyczek”  wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza personelowi nowe brzmienie Polityki.

Przepisy końcowe
§ 12.

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla personelu ŚDS „Promyczek” , w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla personelu lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną.

                                                                                                                                  Anna  Brągiel
                                    Dyrektor ŚDS „Promyczek”
                                                                                                                                 14.02.2024 r.

 


Załącznik nr 1
do Polityki oraz Procedur
ochrony dzieci przed krzywdzeniem
w ŚDS „Promyczek”
Zasady bezpiecznej rekrutacji do pracy z dziećmi w ŚDS „Promyczek”
1. ŚDS „Promyczek”  będzie wymagać od  kandydata/kandydatki dane, które pozwolą jak najlepiej poznać jego/jej kwalifikacje, w tym stosunek do wartości podzielanych przez ŚDS „Promyczek”, takich jak ochrona praw dzieci i szacunek do ich godności. ŚDS „Promyczek” zadba, aby osoby  zatrudnione w ŚDS „Promyczek” (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenie, stażyści, praktykanci oraz wolontariusze) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne. Aby sprawdzić powyższe, w tym stosunek osoby zatrudnianej do dzieci i podzielania wartości związanych z szacunkiem wobec nich oraz przestrzegania ich praw, ŚDS „Promyczek”  będzie żądać danych (w tym dokumentów) dotyczących:
a. wykształcenia,
b. kwalifikacji zawodowych,
c. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia kandydata/kandydatki.

W każdym przypadku ŚDS „Promyczek”  musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę  zatrudnianą, niezależnie od podstawy zatrudnienia. ŚDS „Promyczek” zatem musi znać:
a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę urodzenia,
c. dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

2. ŚDS „Promyczek” będzie wymagać   kandydata/kandydatkę  referencje z poprzednich miejsc zatrudnienia. ŚDS „Promyczek może prosić kandydata/kandydatkę o przedstawienie referencji od poprzedniego pracodawcy lub o podanie kontaktu do osoby, która takie referencje może wystawić. Podstawą dostarczenia referencji lub kontaktu do byłych pracodawców jest zgoda kandydata/kandydatki.

3. ŚDS „Promyczek” pobierze dane osobowe kandydata/kandydatki, w tym dane potrzebne do sprawdzenia jego/jej danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz w  Rejestrze osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. Rejestr dostępny jest na stronie: rps.ms.gov.pl.  
Aby sprawdzić osobę w Rejestrze ŚDS „Promyczek”  potrzebuje następujących danych kandydata/kandydatki:
a. imię i nazwisko,
b. data urodzenia,
c. pesel,
d. nazwisko rodowe,
e. imię ojca,
f. imię matki.
Wydruk z Rejestru będzie  przechowywać w aktach osobowych pracownika lub analogicznej dokumentacji dotyczącej wolontariusza/osoby zatrudnionej w oparciu o umowę cywilnoprawną.

4. ŚDS „Promyczek” pobierze od kandydata/kandydatki informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.

5. Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie wówczas powinna przedłożyć do ŚDS „Promyczek” również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów.

6. ŚDS „Promyczek” pobierze od kandydata/kandydatki oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

7. Jeżeli prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja o niekaralności nie przewiduje wydawania takiej informacji lub nie prowadzi rejestru karnego, wówczas kandydat/kandydatka składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

8. Pod oświadczeniami składanymi pod rygorem odpowiedzialności karnej składa się oświadczenie o następującej treści: Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

9. Gdy pozwalają na to przepisy prawa, ŚDS „Promyczek”  jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego. Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności. Wymóg niekaralności obowiązuje m.in. nauczycieli, w tym nauczycieli oraz opiekunów zatrudnionych w placówkach publicznych oraz niepublicznych oraz kierownika i wychowawcę wypoczynku dzieci.

10. W przypadku niemożliwości przedstawienia zaświadczenia ŚDS „Promyczek” poprosi  kandydata/kandydatkę o złożenie oświadczenia o niekaralności oraz o braku toczących się wobec niego/niej postępowań przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych za przestępstwa i inne czyny popełnione przeciwko dzieciom. Odmowa złożenia takiego oświadczenia nie może rodzić dla kandydata/kandydatki żadnych negatywnych konsekwencji, w tym być wyłączną podstawą odmowy zatrudnienia. Poniżej znajdziesz przykładowy formularz takiego oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI


.........................................................................
miejsce i data


Ja, ...................................................................................................................


nr PESEL ....................................................../nr paszportu ....................................................
oświadczam, że w państwie ......................... nie jest prowadzony rejestr karny/ nie wydaje się informacji z rejestru karnego. Oświadczam, że nie byłam/em prawomocnie skazana/y w państwie .................... za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec mnie innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściłam/em się takich czynów zabronionych, oraz że nie nałożono na mnie obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy, stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

..........................................................................
Podpis

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O KRAJACH ZAMIESZKANIA

Oświadczam, że w okresie ostatnich 20 lat zamieszkałem/am w następujących państwach, innych niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa:

1. …

2. ….

Oraz jednocześnie przedkładam informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi/ informację z rejestrów karnych.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

..........................................................................
Podpis

.................., dnia................ r.

 

 


                                        Anna  Brągiel
                                    Dyrektor ŚDS „Promyczek”
                                                                                                                                14.02.2024 r.

Załącznik nr 2   
do Polityki oraz Procedur
ochrony dzieci przed krzywdzeniem
w ŚDS „Promyczek”

Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami , wolontariuszami, stażystami praktykantami a dziećmi  w ŚDS „Promyczek”
Główną  zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel ŚDS „Promyczek” jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Personel traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego godność i potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Personel ŚDS „Promyczek” realizuje  cele w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych ośrodka  oraz swoich kompetencji. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników, współpracowników, stażystów, praktykantów i wolontariuszy   a także każdą dorosłą osobę mającą kontakt z dziećmi znajdującymi się pod opieką ośrodka, jeśli kontakt ten odbywa się za zgodą ŚDS „Promyczek”  i/lub na terenie ośrodka. Znajomość i zaakceptowanie zasad są potwierdzone podpisaniem oświadczenia.

Relacje personelu z dziećmi
Personel ŚDS „Promyczek” jest zobowiązany/a do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy jego  reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Działaj w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji  własnego  zachowania.

Komunikacja z dziećmi
1. W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.
2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji.
3. Nie wolno Ci zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie wolno Ci krzyczeć na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci.
4. Nie wolno Ci ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci. Obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej.
5. Podejmując decyzje dotyczące dziecka, poinformuj je o tym i staraj się brać pod uwagę jego oczekiwania.
6. Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to najszybciej jak to możliwe.
7. Nie wolno Ci zachowywać się w obecności dzieci w sposób niestosowny. Obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
8. Zapewnij dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć Tobie lub wskazanej osobie i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.

Działania z dziećmi
1. Doceniaj i szanuj wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuj i traktuj równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
2. Unikaj faworyzowania dzieci.
3. Nie wolno Ci nawiązywać z dzieckiem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składać mu propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych bez względu na ich formę.
4. Nie wolno Ci utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli Dyrektor ŚDS „Promyczek” nie został o tym poinformowany, nie wyraził na to zgody i nie uzyskał zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz samych dzieci.
5. Nie wolno Ci proponować dzieciom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używać ich w obecności dzieci.
6. Nie wolno Ci przyjmować pieniędzy ani prezentów od dziecka, ani rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Nie wolno Ci wchodzić w relacje jakiejkolwiek zależności wobec dziecka lub rodziców/opiekunów dziecka, które mogłyby prowadzić do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych.
7. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dziecka przez członka personelu lub członka personelu przez dziecko, muszą być raportowane kierownictwu. Jeśli jesteś ich świadkiem reaguj stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

Kontakt fizyczny z dziećmi
Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne. Istnieją jednak sytuacje, w których fizyczny kontakt z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu: jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. Nie można jednak wyznaczyć uniwersalnej stosowności każdego takiego kontaktu fizycznego, ponieważ zachowanie odpowiednie wobec jednego dziecka może być nieodpowiednie wobec innego. Kieruj się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy Twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.

1. Nie wolno Ci bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.
2. Nigdy nie dotykaj dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
3. Zawsze bądź przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.
4. Nie angażuj się w takie aktywności jak łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
5. Zachowaj szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi. W takich sytuacjach powinieneś reagować z wyczuciem, jednak stanowczo i pomóc dziecku zrozumieć znaczenie osobistych granic.
6. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną i/lub postąp zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
7. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka, unikaj innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety. Zadbaj o to, aby w każdej z czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała Ci inna osoba z ośrodka. Jeśli pielęgnacja i opieka higieniczna nad dziećmi należą do Twoich obowiązków, zostaniesz przeszkolony w tym kierunku.
8. Podczas dłuższych niż jednodniowe wyjazdów i wycieczek niedopuszczalne jest spanie z dzieckiem w jednym łóżku lub w jednym pokoju.

Kontakty poza godzinami pracy
Co do zasady kontakt z dziećmi powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów mieszczących się w zakresie Twoich obowiązków.
1. Nie wolno Ci zapraszać dzieci do swojego miejsca zamieszkania ani spotykać się z nimi poza godzinami pracy. Obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
2. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami/ opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).
3. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, musisz poinformować o tym kierownictwo, a rodzice/opiekunowie prawni dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
4. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec członka personelu) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców/opiekunów.

Bezpieczeństwo online
Bądź świadom cyfrowych zagrożeń i ryzyka wynikającego z rejestrowania Twojej prywatnej aktywności w sieci przez aplikacje i algorytmy, ale także Twoich własnych działań w internecie. Dotyczy to lajkowania określonych stron, korzystania z aplikacji randkowych, na których możesz spotkać dzieci, z którymi prowadzisz zawodowe działania, obserwowania określonych osób/stron w mediach społecznościowych i ustawień prywatności kont, z których korzystasz. Jeśli Twój profil jest publicznie dostępny, dzieci i ich rodzice/opiekunowie będą mieć wgląd w Twoją cyfrową aktywność.
1. Nie wolno Ci nawiązywać kontaktów z  dziećmi znajdującymi się pod opieką ŚDS „Promyczek” poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowych.
2. W trakcie zajęć czy innych aktywności prowadzonych przez ŚDS „Promyczek” osobiste urządzenia elektroniczne powinny być wyłączone lub wyciszone, a funkcjonalność bluetooth wyłączona.

                                        Anna  Brągiel
                                    Dyrektor ŚDS „Promyczek”
                                                                                                                                 14.02.2024 r.

Karta interwencji Załącznik nr 3
   do Polityki oraz procedury ochrony dzieci
       przed krzywdzeniem w ŚDS „Promyczek” w       
        Kędzierzynie – Koźlu

Procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka.
Interwencja w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka przez pracownika, innego dorosłego, rodzica czy innego dziecka.
KROK 1.
Pracownik, po zidentyfikowaniu ryzyka krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka przez pracownika, innego dorosłego, rodziców uczestnika, innego dziecka lub pozyskaniu takiej informacji od innych osób, rodziców, w tym rodziców dziecka, niezwłocznie interweniuje i zatrzymuje krzywdzenie, następnie informuje o tym dyrektora, kierownika działu i wychowawcę oraz sporządza protokół interwencji:
Data i miejsce sporządzenia dokumentu    
Dziecko, wobec którego zachodzi podejrzenie krzywdzenia lub krzywdzenie    
Osoba stwierdzająca wystąpienie podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenie dziecka    
Data podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecko, miejsce    
Osoba/osoby podejrzane o krzywdzenie lub krzywdzące dziecka    
Opis rodzaju krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dziecka    
Osoby i instytucje, które zostały powiadomione, w tym formy interwencji m.in.: powiadomienie pomocy społecznej, policji, sądu rodzinnego, uruchomienie procedury Niebieskie Karty)    
Data i opis udzielonej pomocy, formy otoczenia opieką dziecka bezpośrednio po stwierdzeniu lub podejrzeniu incydentu, w tym we współpracy z Kierownikiem Działu, psychologiem, pedagogiem wg potrzeb dziecka, informacje o ewentualnym powiadomieniu pogotowia, policji, stwierdzeniu konieczności badania lekarskiego    
Informacja ze spotkania z rodzicami    
Zaplanowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna (dziecku,  jego rodzicom, innym uczestnikom – jeżeli byli np. świadkami incydentu) Zespołu Wspierająco – Aktywizującemu  pracujących z uczestnikiem, w tym we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, informacja o zgodnie rodziców na udzielanie ww. formy pomocy dziecku. Działania w przypadku braku współpracy ze strony rodziców    
Informacje na temat efektów podjętych interwencji, w tym we współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz pomocy udzielonej uczestnikowi  przez ŚDS „Promyczek” (dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym efektywność jej udzielania należy przechowywać w indywidualnej teczce uczestnika)    
Imiona i nazwiska oraz czytelne podpisy osób sporządzających protokół    

KROK 2.
W związku z podejrzeniem ryzyka krzywdzenia lub krzywdzeniem dziecka przez pracownika Kierownik Działu lub Dyrektor niezwłocznie izoluje dziecko od potencjalnego sprawcy, zawiadamia policję i podejmuje dodatkowe kroki jako pracodawca zgodnie z Polityką oraz procedurami ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ŚDS „Promyczek w Kędzierzynie - Koźlu, Kodeksem etycznym  Kodeksem pracy, ogólnymi przepisami prawa.
KROK 3.
W każdym z przytoczonych przypadków dziecko zostaje niezwłocznie otoczone opieką i wsparciem psychologa, asystenta prowadzącego  i innych specjalistów wg potrzeb. W przypadku uczestnika nie komunikującego się werbalnie, Kierownik Działu, asystent osoby niepełnosprawnej lub pracownik, który wszczął procedurę interwencji – powiadamia specjalistę, stosującego np. komunikację alternatywną lub Zespół Wspierająco – Aktywizujący   pracujący z uczestnikiem.
KROK 4.
Kierownik Działu lub Dyrektor  zawiadamia rodziców o incydencie, informuje o stanie dziecka np. konieczności interwencji medycznej (badania lekarskiego) oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec dziecka.

KROK 5.
W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu, pracownik niezwłocznie informuje odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 999, a następnie informuje kierownika
działu, dyrektora i rodziców oraz uzupełnia wymieniony w kroku 1. dokument.
KROK 6.
Kolejne kroki postępowania w tej sytuacji leżą w kompetencjach ŚDS „Promyczek”, który  obejmuje dziecko  i jego rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
KROK 7.
Po ustaleniu, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki represji karnej wobec rodziny i izolowania od niej dziecka oraz, że nie zachodzi zagrożenie zdrowia lub życia dziecko , kierownik działu, w porozumieniu z dyrektorem, organizuje spotkanie z rodzicami dziecka w obecności: kierownika działu , psychologa i pracownika, który zgłosił incydent. Podczas spotkania zostają określone sposoby wsparcia i reagowania z uwagi na sytuację dziecka. Ze spotkania sporządza się notatkę.

KROK 8.
W przypadku, gdy źródłem krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia są rodzice, kierownik  i dyrektor, jeżeli zachodzi taka potrzeba, po ocenie sytuacji, powiadamia niezwłocznie właściwe instytucje i organy (policję, sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej, przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który wdraża procedurę Niebieskiej Karty).
KROK 9.
Kierownik Działu  we współpracy z Zespołem Wspierająco – Aktywizującym  pracującym z dzieckiem  przygotowują propozycję objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną, także we współpracy z instytucjami zewnętrznymi, w tym poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub specjalistyczną, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
KROK 10.
Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez ŚDS „Promyczek”, mimo trudnej sytuacji dziecka, kierownik działu  lub dyrektor składa niezwłocznie zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do policji, prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację dziecka do sądu rodzinnego, nawiązuje współpracę z pomocą społeczną oraz obejmuje dziecko  pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
KROK 11.
W przypadku przemocy rówieśniczej, innych zachowań ryzykownych ze strony dzieci , pomocą psychologiczno-pedagogiczną i wsparciem należy objąć również uczestników  będących jej inicjatorami, biorąc pod uwagę potrzebę współpracy w tym zakresie z instytucjami zewnętrznymi, w tym poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a także uczestników, którzy byli ewentualnymi świadkami zdarzenia.
KROK 12.
W sytuacji, gdy rodzice dziecka, będącego inicjatorem przemocy i innych zachowań ryzykownych powtarzających się, nie podejmują współpracy ze ŚDS „Promyczek”, dyrektor lub kierownik działu , po ocenie stopnia zagrożenia, zawiadamia właściwe instytucje (policję, sąd rodzinny, pomoc społeczną).
Podstawa prawna:
•    Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) – art. 22b, art. 22c.
•    Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6.
                                    Anna  Brągiel
                                Dyrektor ŚDS „Promyczek”
                                                                                                                                 14.02.2024 r.

Załącznik nr 4

do Polityki oraz Procedur

ochrony dzieci przed krzywdzeniem

w ŚDS „Promyczek”

 

Zasady publikacji  wizerunku i ochrony danych osobowych dzieci w ŚDS „Promyczek”


Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Nasze wartości: 
1. ŚDS „Promyczek”  kieruje się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.
2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.
3. Dzieci mają prawo zdecydować, czy ich wizerunek zostanie zarejestrowany i w jaki sposób zostanie przez nas użyty.
4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.

ŚDS „Promyczek” dba  o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:
1. Pytanie o pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz o zgodę dzieci przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania.
2. Udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/ nagrań online.
3. Unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka używamy tylko imienia.
4. Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez ŚDS „Promyczek”).
5. Zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:
• wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,
• zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby.
6. Rezygnację z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po zakończeniu współpracy ze ŚDS „Promyczek”.
7. Przyjęcie zasady, że wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci należy rejestrować i zgłaszać Kierownikowi  Działu lub Dyrektorowi, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku w ŚDS „Promyczek”

W sytuacjach, w których ŚDS „Promyczek” rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, ŚDS „Promyczek” deklaruje że:
1. Dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane.
2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez ośrodek  na piśmie.
3. Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci poprzez:
• zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
• zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
• niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru personelu ośrodka,
• poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do prywatnego użytku w sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub uczestnicy organizowanych przez ŚDS „Promyczek” wydarzeń rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku a także  informuje na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że:
1. Wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
2. Zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci wyrażą na to zgodę.
3. Przed publikacją zdjęcia/nagrania online ŚDS „Promyczek” sprawdza ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

Rejestrowanie wizerunku dzieci przez osoby trzecie i media
1. Jeśli przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba będą chcieli zarejestrować organizowane przez ŚDS „Promyczek”  wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej Dyrektorowi i uzyskać jego zgodę. W takiej sytuacji upewnimy się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci. Oczekujemy informacji o:
• imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
• uzasadnieniu potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacji, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
• podpisanej deklaracji o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
2. Personelowi  ŚDS „Promyczek”  nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka znajdującego się pod opieką  ŚDS „Promyczek” bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz bez zgody Dyrektora.
3. Personel ŚDS „Promyczek”  nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi, nie przekazuje mediom kontaktu do rodziców/opiekunów prawnych dzieci i nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy członek personelu jest przekonany, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Dyrektor ŚDS „Promyczek”  może podjąć decyzję o skontaktowaniu się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu ustalenia procedury wyrażenia przez nich zgody na kontakt z mediami.
4. W celu realizacji materiału medialnego Dyrektor  może podjąć decyzję o udostępnieniu wybranych pomieszczeń w siedzibie ŚDS „Promyczek”  dla potrzeb nagrania. Dyrektor, podejmując taką decyzję, poleca przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby uniemożliwić rejestrowanie przebywających na terenie ośrodka  dzieci.

Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka
Jeśli dzieci, rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, ŚDS „Promyczek” będzie respektować ich decyzję. Z wyprzedzeniem ustalone  zostanie z  rodzicami/opiekunami prawnymi i dziećmi, w jaki sposób osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych. Rozwiązanie, jakie ŚDS „Promyczek” przyjmie, nie będzie wykluczające dla dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.

Przechowywanie zdjęć i nagrań
Przechowujemy materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci:
1. Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez ŚDS „Promyczek”. Nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji i/lub okres ustalony przez ośrodek w polityce ochrony danych osobowych.
2. Nie przechowujemy materiałów elektronicznych zawierających wizerunki dzieci na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive).
3. ŚDS „Promyczek” nie wyraża zgody na używanie przez osoby z personelu osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków dzieci.
4. Jedynym sprzętem, którego używa ŚDS „Promyczek” , są urządzenia rejestrujące należące do ośrodka  lub wykorzystywane na zasadach zatwierdzonych pisemnie przez Dyrektora.

                                                                                                                      Anna  Brągiel

                                                                                                          Dyrektor ŚDS „Promyczek”

                                                                                                                                 14.02.2024 r.

 

Załącznik nr 5

do Polityki oraz Procedur

ochrony dzieci przed krzywdzeniem

w ŚDS „Promyczek”

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych w ŚDS „Promyczek”

1. Infrastruktura sieciowa w siedzibie ŚDS „Promyczek” , w której prowadzona jest  działalność  umożliwia dostęp do internetu, zarówno personelowi, jak i dzieciom, w czasie zajęć.

2. Sieć jest monitorowana, tak, aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.

3. Rozwiązania organizacyjne na poziomie ŚDS „Promyczek”  bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.

4. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo sieci w  ŚDS „Promyczek” jest informatyk. Do jego obowiązków  należą:
a. Zabezpieczenie sieci internetowej w siedzibie ośrodka, w której  prowadzi działalność  przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację i aktualizację odpowiedniego, nowoczesnego oprogramowania.
b. Aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu.
c. Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzanie, czy na komputerach z dostępem do internetu nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia. Informację o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje Kierownikowi  Działu lub Dyrektorowi, a to następnie organizuje spotkanie z opiekunami dziecka, aby przekazać informacje o zdarzeniu oraz o potrzebie/możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb oraz o sposobach reakcji na zdarzenie.

5. Istnieje regulamin korzystania z internetu przez dzieci oraz procedura określająca działania, które należy podjąć w sytuacji znalezienia niebezpiecznych treści na komputerze.

6. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika ŚDS „Promyczek” , ma on obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu i czuwania nad bezpieczeństwem korzystania przez nich  z internetu.

7. W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za internet przeprowadza z dziećmi cykliczne warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.

8. ŚDS „Promyczek”  zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach, z których możliwy jest  dostęp do sieci.
                                                                                                                      Anna  Brągiel

                                                                                                          Dyrektor ŚDS „Promyczek”

                                                                                                                                 14.02.2024 r.

Załącznik nr 6 do Polityki oraz Procedur ochrony

                                                                                                                         dzieci przed krzywdzeniem w ŚDS „Promyczek”

Ankieta monitorująca poziom realizacji polityki oraz procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ŚDS „Promyczek”

Początek formularza

POLITYKA: ŚDS „Promyczek”  ustanowił i wprowadził w życie Politykę    

                    ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Ankietę proszę wypełnić anonimowo. Każdy punkt opatrzony jest kwadratem w przypadku odpowiedzi  pozytywnej proszę  go o zaznaczyć. W przypadku odpowiedzi  negatywnej kwadrat pozostaje pusty.

Polityka dotyczy całego personelu ŚDS „Promyczek”: pracowników, współpracowników,      

        stażystów i wolontariuszy

Polityka ostała zatwierdzona przez Dyrektora , a za jej wdrażanie i nadzorowanie   

 odpowiada jej kierownictwo

Dyrektor ŚDS „Promyczek” wyznaczył osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji    

       Polityki. Rola oraz zadania tej osoby są jasno określone

W ŚDS „Promyczek”  jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitoring     

        bezpieczeństwa sieci komputerowej

Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:

zasady bezpiecznej rekrutacji personelu

sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia  i   

         zasady prowadzenia rejestru interwencji

zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko

zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych

zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

zasady przygotowania personelu do stosowania standardów i sposób dokumentowania   

        tej czynności

zasady przeglądu i aktualizacji standardów oraz sposób dokumentowania

zasady bezpiecznych relacji dziecko-dziecko

Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne

 Polityka jest promowana wśród dzieci poprzez działania edukacyjne I informacyjne

Wszyscy rodzice/opiekunowie zostali zapoznani z obowiązującą w instytucji Polityką   

        ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Polityka uwzględnia sytuację dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi  

        potrzebami edukacyjnymi

ŚDS „Promyczek” opracował wersję Politykę zrozumiałą i przystępną dla dzieci

Uważam, że ŚDS „Promyczek” powinien  wprowadzić  następujące działania w celu efektywności działań wynikających z polityki:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

PERSONEL: ŚDS „Promyczek”  monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci

W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena   

        przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje

ŚDS „Promyczek” uzyskał informacje z Krajowego Rejestru Karnego o każdym  

        nowozatrudnionym  członku personelu gdy jest to dozwolone przepisami   

        obowiązującego prawa, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskała oświadczenia całego  

        personelu dotyczące niekaralności lub braku toczących się wobec nich postępowań    

        karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i   

        obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

ŚDS „Promyczek” uzyskał dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o       

        każdym nowozatrudnionym członku personelu

Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu ŚDS „Promyczek”  z dziećmi,  

       wskazujące, jakie zachowania są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z   

       dzieckiem

ŚDS „Promyczek”  zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:

rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci

procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia

odpowiedzialności prawnej pracowników ŚDS „Promyczek”  zobowiązanych do   

        podejmowania interwencji

Personel ŚDS „Promyczek”  pracujący z dziećmi jest przygotowany, by edukować je na   

       temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, praw dziecka, profilaktyki  

       przemocy rówieśniczej i zagrożeń bezpieczeństwa w internecie

Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnie je

        wykorzystuje

ŚDS „Promyczek”  wyznaczyła osobę odpowiedzialną za przygotowanie  

        personelu do wdrożenia standardów

 

W niniejszym dziale brakuje mi następujących działań : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROCEDURY: W ŚDS „Promyczek”  funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka

W ŚDS „Promyczek”  funkcjonują procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu instytucji, członków rodziny, rówieśników i osób trzecich

ŚDS „Promyczek”  dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencja i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom

W ŚDS „Promyczek”  wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości    

        uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania   

        dla dzieci i młodzieży

Prowadzony jest rejestr przypadków zgłoszeń dotyczących podejrzenia krzywdzenia  

         dziecka oraz interwencji inicjowanych przez pracowników instytucji

 

ŚDS „Promyczek”  wyznaczył osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń,  

         uruchamianie odpowiedniej ścieżki interwencji i udzielenie dziecku krzywdzonemu  

         wsparcia

ŚDS „Promyczek”  opracował zasady ustalania planu wsparcia dziecka po ujawnieniu  

         Krzywdzenia.  

ŚDS „Promyczek” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(dopisz co jeszcze możemy zrobić, co Pani/Pana zdaniem zostało pominięte)    

 

 

MONITORING: ŚDS „Promyczek”  monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci

Przyjęta polityka ochrony dzieci jest weryfikowana - przynajmniej raz w roku, ze  

       szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia   

       bezpieczeństwa dzieci

W ramach weryfikacji polityki instytucja konsultuje się z dziećmi i ich             rodzicami/opiekunami

Dół formularza

 

Moje ogólne uwagi i spostrzeżenia  dotyczące całości podejmowanych  działań zapisanych w Polityce i Procedurach ochrony dzieci przed krzywdzeniem w  ŚDS „Promyczek”  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data wypełnienia ankiety………………………………..

                                                                                                                                                             Anna  Brągiel

                                                                                                                                             Dyrektor ŚDS „Promyczek”

                                                                                                                                               14.02.2024 r.

 

 

Załącznik nr 7 do Polityki oraz Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ŚDS „Promyczek”

Regulamin korzystania z Internetu przez dzieci  w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”

1. Włączaj komputer tylko wtedy, gdy personel jest w Sali komputerowej.
2. Nie ufaj osobie poznanej przez Internet. Nigdy nie możesz być pewien, kim ona naprawdę jest. Mówi, że ma 8 lat, ale może mieć 40!
3.Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet!
4. Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym pracownikowi ŚDS „Promyczek”.
5. Nie zdradzaj nikomu swojego imienia ani adresu! Nie mów też, ile masz lat i do jakiej szkoły chodzisz. Nie podawaj numeru telefonu.
6. Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim. Nie podawaj w nim daty urodzenia ani wieku, np. karolina1993 czy jacek14 – lepiej, żeby nikt obcy nie        wiedział ile masz lat. Wykorzystaj imię bohatera ulubionego filmu lub słowo z piosenki. Użyj swojej fantazji. Na pewno wymyślisz coś ciekawego!
7. Używaj komunikatorów tylko do kontaktów ze znajomymi, o których wiedzą Twoi rodzice/opiekunowie. Z komunikatorów i czatów korzystają też osoby o złych zamiarach i trzeba być bardzo ostrożnym. Ustaw komunikator tak, żeby nikt spoza listy kontaktów nie mógł Cię zaczepiać.
8. Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, e-mail czy smsa. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie można już tego cofnąć
9. Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów. Traktuj innych tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano.
10. Długie korzystanie z komputera szkodzi zdrowiu i może być przyczyną wielu innych problemów, np. w szkole. Nie zapominaj o sporcie i innych rozrywkach, nie związanych z komputerami i Internetem.

                                                                                                                                                 Anna  Brągiel

                                                                                                                                             Dyrektor ŚDS „Promyczek”

                                                                                                                                      14.02.2024 r.

Zarządzenie nr 2/2024/K

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyczek”

 w Kędzierzynie – Koźlu

z dnia 14 lutego 2024 r.

 

w sprawie wprowadzenia Polityki oraz procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu

 

Na podstawie: Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606), Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.), Ustawy  z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) -art. 23 i 24, Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.  Wprowadzam politykę oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Środowiskowym   

        Domu Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie – Koźlu.

 

§ 2. Wyznaczam Panią Ewę Sereda – Wiszowaty jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie  Polityki 

       oraz procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Środowiskowym Domu Samopomocy  

       „Promyczek” w   Kędzierzynie – Koźlu.

 

§ 3.  Zobowiązuję wszystkich pracowników do  stosowania  Polityki oraz procedur ochrony  

       dzieci przed krzywdzeniem w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek” w  

       Kędzierzynie – Koźlu.

 

.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Anna Brągiel

Dyrektor ŚDS „Promyczek”

14 luty 2024 r.